Dynamiczny rozwój dzielnicy Południe w Gdańsku spowodował konieczność zaktualizowania „Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe”. Uchwalono go w czasie XXXI obrad Rady Miasta Gdańska 24 listopada 2016 roku. Aktualizacja jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie z UE. Radni uchwalili także aneks do aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w zakresie trasy Gdańsk Południe – Wrzeszcz.

Po raz pierwszy „Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe” został uchwalony 25 sierpnia 2011 roku przez Radę Miasta Gdańska (XVI/254/11). Jego celem było sformułowanie strategicznych zasad realizacji układu drogowego północnej części dzielnicy Południe. W oparciu o ten dokument miasto Gdańsk prowadzi obecnie działania zmierzające do realizacji poszczególnych elementów wyznaczonych w ramach Programu. Obecnie, w związku z dynamiczną rozbudową dzielnicy Południe oraz nowymi uwarunkowaniami związanymi z wydatkowaniem środków unijnych w perspektywie budżetowej 2014-2020, zaistniała konieczność wprowadzenia do niego pewnych zmian.

Aktualizowany „Strategiczny program transportowy dzielnicy Południe” w Gdańsku będzie dokumentem wspomagającym starania miasta Gdańska o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w obecnej perspektywie budżetowej. Wskazano w nim kolejność realizacji poszczególnych elementów układu transportowego, którego struktura przestrzenna i funkcjonalna zostały przesądzone w dokumentach planistycznych i administracyjnych. Przedmiotem aktualizowanego Programu będzie harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć transportowych dla północnej części dzielnicy Południe w Gdańsku. Harmonogram ten uwzględni wyniki prac eksperckich oraz kampanii informacyjnej.

Zgodnie z przepisami ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zaktualizowany Program, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, był opiniowany przez właściwe organy oraz uwzględnił udział społeczeństwa w jego opracowywaniu. W ramach prac nad aktualizacją Programu, w okresie od listopada 2014 do maja 2015 r.:

- zbierano wnioski,

- zorganizowano spotkania z liderami  społeczności dzielnicy Południe w Gdańsku,

- wyłożono projekt aktualizowanego Programu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu  w okresie od 1 do 30 kwietnia 2015 r ,

- zorganizowano dyskusję publiczną nad projektem aktualizowanego Programu,

- przeprowadzono spotkanie z przedstawicielami rad dzielnic Gdańska Południe,

- przeprowadzono szeroką kampanię informacyjną dla mieszkańców obszaru opracowania w okresie od 1.11.2014 do 22.05.2015 r.

Uchwalenie aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w Gdańsku jest warunkiem koniecznym do ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej 2014-2020. Koordynatorem ww. Programu będzie Wydział Programów Rozwojowych Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Nowe uwarunkowania

Radni uchwalili na sesji także aneks do aktualizacji Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w zakresie trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz. W trakcie prac nad aktualizacją programu, pojawiły się nowe nieznane dotychczas uwarunkowania determinujące funkcjonowanie systemu transportowego Gdańska Południe.

Podczas prowadzonych prac nad  „Opracowaniem dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku” uszczegółowiono zakres inwestycji oraz możliwe warianty prowadzenia trasy tramwajowej w ramach korytarza tzw. Nowej Politechnicznej. Analiza wskazała wówczas 4 najkorzystniejsze warianty prowadzenia trasy tramwajowej a prace koncepcyjne uszczegółowiły przebieg i funkcjonalność planowanej trasy. Nastąpiła także zmiana nazwy działania inwestycyjnego na trasa Gdańsk Południe-Wrzeszcz (GPW).

W czasie prac nad dokumentem, dotyczącym trasy GPW, odbyło się 5 spotkań informacyjnych (w okresie od marca do kwietnia 2016 roku), w czasie których projektanci przedstawili mieszkańcom Gdańska koncepcje wybranych wariantów trasy GPW w aspekcie technicznym, ekonomicznym i środowiskowym. W rezultacie przeprowadzonych spotkań informacyjnych wytypowano dwa dodatkowe warianty przebiegu trasy, dla których złożono wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pt. „Budowa ulicy Nowej Politechnicznej w Gdańsku”. W efekcie powstała konieczność ponownego przeanalizowania korytarza transportowego tzw. Nowej Politechnicznej (w ramach Strategicznego programu transportowego dzielnicy Południe w mieście Gdańsku)z uwzględnieniem rekomendowanych wariantów przebiegu trasy tramwajowej GPW.

Dokumenty dostępne są tutaj.