Podczas obrad XXVIII sesji, 25 sierpnia 2016 roku, Rada Miasta Gdańska przegłosowała m.in. dwie uchwały przygotowane przez Biuro Rozwoju Gdańska.

W pierwszej kolejności zadecydowano o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto rejon Targu Drzewnego i ul. Garncarskiej w mieście Gdańsku” (nr planu 1187), który do publicznego wglądu wyłożony został w czerwcu 2016 roku. Celem sporządzenia nowego planu było dostosowanie wymogów parkingowych do ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 roku (jak dla strefy parkingowej B – ograniczonego parkowania) w odniesieniu do usług. Teren objęty granicami planu położony jest w centralnym obszarze Śródmieścia, dla którego miasto prowadzi politykę ochrony układu ulicznego przed nadmiernym obciążeniem ruchem kołowym. W związku z tym zasadne jest przyjęcie maksymalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej, ograniczonego do 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

Następnie uchwalono przystąpienie do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Olszynka - Dwór Olszyński” (nr planu 1616). Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 1 ha, położony jest  na terenie Olszynki w rejonie ulic Olszyńskiej i Miedza, w sąsiedztwie rzeki Motławy. Obecnie w obszarze tym znajduje się Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Centrum Chrześcijańskie Nowe Życie” w Gdańsku. Grunt stanowi własność gminy w użytkowaniu kościoła. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka Zachód w mieście Gdańsku z 2009 roku. Ustalenia obowiązującego planu przeznaczają przedmiotowy teren pod funkcje usługowo-mieszkaniowe. Celem sporządzenia planu jest umocowanie prawne istniejącej funkcji kościelnej co umożliwi przywrócenie do dawnej świetności zabudowań Dworu Olszyńskiego wpisanego do rejestru zabytków. Zmiana przeznaczenia z mieszkaniowo-usługowego na sakralne umożliwi użytkownikowi tego terenu ubieganie się o dotacje na remont istniejących budynków oraz rekonstrukcję budynku stajni. Działania te umożliwią Kościołowi Zielonoświątkowemu dalsze prowadzenie i rozwój działalności kulturalnej, społecznej i edukacyjnej na rzecz mieszkańców dzielnicy Olszynka.