Rada Miasta Gdańska na czerwcowej sesji przegłosowała siedem uchwał przygotowanych przez Biuro Rozwoju Gdańska.


W pierwszej kolejności zadecydowano o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Wrzeszcza Górnego rejon ulic Matki Polki, Batorego i Jaśkowa Dolina. Plan obejmuje obszar o powierzchni ok. 5,1 ha. Celem sporządzenia planu było określenie przedmiotu i zakresu ochrony dla zachowanych historycznych budynków i tym samym sposobu możliwych ich przekształceń. Jak również ustalenie przeznaczenia poszczególnych terenów, w szczególności przeanalizowano możliwości usankcjonowania istniejącej funkcji mieszkaniowej.

Nowy plan na Ujeścisku
Kolejnym uchwalonym na sesji planem jest Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej, którego obszar wynosi około 23,7 ha i stanowi część istniejącej struktury mieszkaniowo-usługowej – osiedla Ujeścisko (w tym jest obszar dawnej wsi Wonneberg). Nowa zabudowa, która może powstać dzięki ustaleniom planu, nie tylko uzupełni strukturę i program funkcjonalny osiedla, ale także przyczyni się do renowacji obszaru. Ponadto poprzez ustalone w planie parametry urbanistyczne i zapisy odnośnie wykończenia pierzei eksponowanych, szpalerów drzew, realizowana zabudowa i zagospodarowanie podniosą prestiż w rejonie ul. Warszawskiej. Celem sporządzenia planu była zmiana zapisów dotyczących: ograniczenia powierzchni maksymalnej usług do 30% (zniesienie zapisu umożliwi realizację na całej działce np. przedszkoli, zgodnie z wnioskiem); zniesienie minimalnych podziałów na działki budowlane - przywrócenie możliwości realizacji małych domów - do 4 mieszkań włącznie, wykluczonych w związku ze zmianą definicji budynku jednorodzinnego w prawie budowlanym oraz zarezerwowanie terenu dla realizacji łącznicy ulicy Cedrowej z aleją Armii Krajowej, co usprawni obsługę transportową terenu.

Nowe tereny zielone i centrum kultury
Rada Miasta zadecydowała również o przystąpieniu do sporządzania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na Starym Mieście, Osowej i Przymorzu.

Wskazany do objęcia planem - Stare Miasto rejon ulicy Sierocej- obszar znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Stare Miasto – Osiek” z 2004 roku. Główną ideą przystąpienia do planu jest utworzenie w dawnym Zespole Sierocińca międzynarodowego, interdyscyplinarnego centrum kultury, gdzie organizowane będą wydarzenia i eventy nawiązujące do postaci Grassa i Chodowieckiego, promujące dziedziny sztuki, z którymi była związana ich twórczość. Centrum kultury będzie miejscem integracji społecznej, obcowania ze sztuką, edukacji kulturalnej i aktywizacji mieszkańców dzielnicy, a jednocześnie otwartym nie tylko dla wszystkich gdańszczan, ale również turystów.

Natomiast plan Osowa rejon ulic Posejdona i Junony będzie procedowany  w celu przeznaczenia jednej z działek na cele zieleni urządzonej – park, skwer, zgodnie z wnioskiem Rady Dzielnicy Osowa. Osiedle Osowa jest dynamicznie rozwijającą się jednostką, w której mamy do czynienia z deficytem urządzonych terenów zielonych. Przedmiotowy teren o pow. 0,26 ha (własność gminna) jest obecnie użytkowany jako skwer z placem zabaw oraz boiskami do gry w piłkę. Zmiana planu miejscowego z funkcji mieszkaniowo – usługowej na zieleń ogólnodostępną odwzoruje stan faktyczny użytkowania terenu, zgodny z wnioskami oraz potrzebami mieszkańców. Ponadto w granice planu włączono odcinek ulicy Junony ze skrzyżowaniem z ulicą Barniewicką. Pozwoli to na przeanalizowanie układu ulicznego w tym rejonie i określenie zakresu rezerw terenów niezbędnych dla realizacji celu publicznego, jakim są drogi publiczne.

Z kolei celem przystąpienia do planu Przymorze rejon ulic Chłopskiej i Bora Komorowskiego jest  ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie zasad zagospodarowania i warunków zabudowy w sposób umożliwiający rozbudowę istniejącego budynku drukarni. Rozbudowa może przyczynić się do powstania nowych miejsc pracy.

Jedno odstąpienie, jedna skarga
Rada Miasta zadecydowała również o odstąpieniu od sporządzania MPZP „Lasy Oliwskie droga Kościerska” z powodu zmiany ustawy z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu. W efekcie wszystkie cieki naturalne zaliczono do rzek. To z kolei spowodowało, że z możliwości lokalizacji obiektów budowlanych został wyłączony pas szerokości 100 m od Potoku Prochowego, który obejmuje znaczny obszar projektu planu. Te okoliczności stały się m.in. przyczyną odmowy uzgodnienia projektu planu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Ostatnia uchwała, którą zajęła się Rada, przygotowana przez Biuro Rozwoju Gdańska, dotyczyła złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Pomorskiego w sprawie MPZP Brętowo rejon ulicy Słowackiego 125. Więcej informacji w tej sprawie dostępne jest tutaj.