Rewitalizacja

 

W wyniku delimitacji oraz przeprowadzonych konsultacji społecznych (raport do pobrania tutaj) w projekcie uchwały wskazano na terenie Gdańska osiem obszarów zdegradowanych:

 • Biskupia Górka / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunia,
 • Stogi Mieszkaniowe,
 • Brzeźno - osada rybacka,
 • Przeróbka Mieszkaniowa,
 • Angielska Grobla.


Spośród tych ośmiu obszarów, z uwagi na kumulację negatywnych zjawisk, (których występowanie potwierdza przeprowadzona delimitacja), do objęcia działaniami rewitalizacji Radni Miasta Gdańska wskazali:

 • Biskupią Górkę / Stary Chełm,
 • Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście,
 • Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście,
 • Orunię.


Uchwała wraz z załącznikami do pobrania
tutaj


Mapy

Biskupia Górka, Stary Chełm
Biskupia Górka, Stary Chełm
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Dolne Miasto, Plac Wałowy, Stare Przedmieście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
Orunia
Orunia

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości otrzymania zaświadczenia wskazującego czy dana nieruchomość znajduje się na obszarze rewitalizacji,  poniżej zamieszczamy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia. Można je odebrać w pokoju nr 7 na parterze ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia

Informujemy, że wnioski można składać:

 • w sekretariacie Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska (parter pokój nr 7) ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 • pocztą na adres Biuro Rozwoju Gdańska ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk
 • bądź mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszystkie informacje na temat w/w zaświadczeń można uzyskać pod numerem (58) 308-44-28.

Jednocześnie informujemy, że wydanie niniejszych zaświadczeń jest zwolnione z opłaty skarbowej w myśl art. 2 ust 1 pkt. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z art. 109 ust. 1 pkt. 4a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
Wzór wniosku o wydanie zaświadczeniaPobierz [wordx]

Radni Miasta Gdańska 25 kwietnia 2017 roku przyjęli Gminny Program Rewitalizacji (uchwała nr XXXVIII/1012/17). Dokument opracowano dla czterech obszarów: Biskupia Górka / Stary Chełm; Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście; Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia.

Program w pierwszej kolejności zakłada intensywne prowadzenie procesów społecznych przy równoczesnych zmianach w strukturze funkcjonalno-przestrzennej. - Korzystając z dotychczasowych doświadczeń procesów rewitalizacji w Gdańsku przyjęliśmy zakres działań, które pozwolą na znaczącą poprawę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej w obszarach wyznaczonych do rewitalizacji – informuje Ewa Pielak, zastępca Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska oraz kierownik Zespołu Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego.

Główne cele GPR wynikają z przeprowadzonych analiz, w tym z konsultacji społecznych (raport dostępny tutaj). Katalog celów jest spójny z celami stawianymi w innych programach operacyjnych miasta Gdańska, a także z celami postawionymi w dokumentach wyższego rzędu, w tym:
- z poziomu lokalnego, np. „Strategia Rozwoju Miasta. Gdańsk 2030 Plus”,
- z poziomu krajowego, np. „Strategia Rozwoju Kraju 2020”,
- z poziomu europejskiego, np. „Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.”

- Program rewitalizacji złożony jest z wielu różnorodnych projektów. Zakłada wzajemne powiązania oraz synergię poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. To program, którego celem jest osiągnięcie kompleksowości interwencji – podkreśla Ewa Pielak. – Nie oznacza to obowiązku jednoczesnej realizacji projektów, lecz synchronizację efektów ich oddziaływania na sytuację kryzysową. Program ujmuje działania w sposób kompleksowy (z uwzględnieniem projektów rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz innych publicznych lub prywatnych) tak, aby uwzględniać aspekt społeczny, ekonomiczny, przestrzenny, techniczny, środowiskowy i kulturowy związany zarówno z danym obszarem, jak i jego otoczeniem.

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska

          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załącznik graficzny - kierunki Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załącznik graficzny - kierunki obszar Orunia

Gminny Program Rewitalizacji miasta Gdańska - Analizy

          - Załączniki graficzne Biskupia Górka/Stary Chełm
          - Załączniki graficzne Dolne Miasto/Plac Wałowy/Stare Przedmieście
          - Załączniki graficzne Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście
          - Załączniki graficzne Orunia

Prognoza oddziaływania na środowisko Gminnego Programu Rewitalizacji miasta Gdańska

 

Komitet Rewitalizacji ma za zadanie wspierać działania oraz pełnić funkcje opiniodawczo-doradcze w czasie przygotowania, realizacji i oceny procesu rewitalizacji. Stanowi zatem forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy. Zasady działania komitetu zostały określone w projekcie uchwały, która poddana została konsultacjom społecznym.

 Konsultacje przeprowadzone zostały w trzech formach:

- zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego;
- otwartego spotkania informacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się dnia 25 kwietnia 2017 roku w godzinach 17.00 – 19.00, w sali Akwen ul. Wały Piastowskie 24, Gdańsk;
- zbierania uwag ustnych do protokołu, w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Projekt uchwały  w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji oraz formularz konsultacyjny dostępne były od 31 marca 2017 r. do 2 maja 2017 r. na stronie brg.gda.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24.

Nabór na Członków Komitetu Rewitalizacji.  Rekrutacja trwała od 29 lipca do 18 sierpnia
Rada Miasta Gdańska 29 czerwca br. przegłosowała uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji. Zgodnie z przyjętą uchwałą, w skład Komitetu powinno wejść co najmniej: czterech mieszkańców (co najmniej po jednym z każdego obszaru rewitalizacji), dwóch przedstawicieli właścicieli, użytkowników lub zarządców nieruchomości z obszarów rewitalizacji (np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych), dwóch przedstawicieli podmiotów prowadzących na terenie Gdańska działalność gospodarczą oraz czterech przedstawicieli organizacji prowadzących na obszarach rewitalizacji działalność społeczną. Członkami Komitetu będą też przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Biura Rozwoju Gdańska, Rady Miasta Gdańska oraz każdej z rad dzielnic działających na obszarze rewitalizacji. Liczba członków Komitetu nie może przekroczyć 25 osób. Posiedzenia Komitetu będą odbywać się nie rzadziej niż raz na kwartał, a jego stanowisko będzie wyrażane w formie opinii przyjmowanych w drodze głosowania. Obsługę organizacyjną Komitetu zapewni Zespół Rewitalizacji i Dziedzictwa Kulturowego Biura Rozwoju Gdańska.

13 października Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz powołał członków Komitetu Rewitalizacji. W jego skład weszli przedstawiciele mieszkańców, użytkowników, zarządców nieruchomości, przedsiębiorców oraz organizacji prowadzących działalność społeczną.

Pierwsze posiedzenie Komitetu Rewitalizacji odbyło się 8 listopada 2017 roku. Nominację na jego członków wręczył Prezydent Paweł Adamowicz. Więcej na ten temat tutaj.

Lista osób dostępna tutaj