Zapoznaj się z projektem studium

Od 23 października do 21 listopada do publicznego wglądu zostało wyłożone Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska. Dokument jest dostępny na stronie internetowej oraz w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska. 7 listopada o godzinie 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności odbędzie się dyskusja publiczna na jego temat.

Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu studium do publicznego wglądu można zapoznać się z prognozą oddziaływania na środowisko do ww. dokumentu. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu studium na środowisko, mogą składać uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Prezydenta Miasta Gdańska na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80–855 Gdańsk, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 grudnia 2017 r.

Data publ. Nazwa dokumentu Pobierz
2017-10-23 Obwieszczenie Prezydenta Miasta Gdańska o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
Pobierz []
2017-10-23 Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Prognoza oddziaływania na środowisko Pobierz [pdf]
2017-10-23 Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 2 - Kierunki zagospodarowania przestrzennego
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 3 - Środowisko
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 5 - Systemy wodociągowo-kanalizacyjne
 
Pobierz [pdf]
2017-10-23 Rysunek 6 - Systemy energetyczne i telekomunikacyjne
 
Pobierz [pdf]
2017-10-30 Sposób rozpatrzenia opinii niewymaganych ustawowo do projektu SUIKZP
 
Pobierz [pdf]
2017-10-30 Sposób rozpatrzenia opinii ustawowych do projektu SUIKZP
 
Pobierz [pdf]
2017-10-30 Sposób uwzględnienia postulatów zawartych w treści pism uzgadaniających projekt
 
Pobierz [pdf]
2017-11-07 Prezentacja z dyskusji publicznej
 
Pobierz [pdf]
2017-11-15 Protokół z dyskusji publicznej
 
Pobierz [pdf]

 

 


Co to jest studium?


Podstawa prawna i formalna

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska zostało sporządzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. z 5 lutego 2015 Dz.U. 2015, poz.199 z poźn. zmianami i uchwały RMG Nr XIII/330/15 z dnia 27 sierpnia 2015 ). Studium określa politykę przestrzenną dla całego obszaru miasta uwzględniając zapisy: Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju 2030, Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego oraz Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus.

Podstawa prawna i formalna


Cel opracowania

Cel opracowania trzeciej edycji Studium to konieczna weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta, w związku ze zmianami uwarunkowań przestrzennych, prawnych, ekonomicznych i społecznych.

Zmieniły się również potrzeby mieszkańców, a ponadto miasto dysponuje lepszymi narzędziami analitycznymi niż te wykorzystywane do prac nad poprzednim Studium z 2007 roku. Weryfikacja możliwych kierunków rozwoju miasta jest niezbędna szczególnie w dobie tak szybko zachodzących zmian. Celem strategicznym przyświecającym opracowaniu trzeciej edycji studium jest dalsza poprawa jakości życia mieszkańców przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju miasta - miasta solidarności, miasta otwartego ideowo i kulturowo.


Nowe podejście do prac nad studium

Na uwagę zasługuje zupełnie nowe podejście do prac nad studium. 

Prezydent Miasta (organ sporządzający studium) przed formalnym przystąpieniem do prac nad zmianą studium, powołał Radę Studium – w skład której weszli eksperci różnych profesji, którzy w ramach swej działalności zajmują się różnymi kontekstami urbanistyki: architektonicznym, transportowym, społecznym, ekonomicznym, kulturowym, ekologicznym. Rada jest organem pomocniczym Prezydenta Miasta Gdańska, powołanym w celu uspołecznienia procesu prac nad Studium oraz stanowi merytoryczne wsparcie projektantów z Biura Rozwoju Gdańska sporządzających w imieniu Prezydenta studium.

Nowością jest również wprowadzenie nowych etapów prac nad studium – etapu informacyjnego i etapu określania wyzwań i problemów (są to etapy poprzedzające przystąpienie do sporządzania studium).

Etapy te poświęcone były dyskusji z mieszkańcami na temat gospodarowania przestrzenią miejską, celami i metodami oraz dokumentami regulującymi gospodarkę przestrzenną, w tym studium. W trakcie tych etapów zorganizowano liczne spotkania, warsztaty, debaty skierowane do mieszkańców Gdańska, którzy uzyskali nowy status – z adresatów do których kierowane są ustalenia studium, stali się aktywnymi współuczestnikami prac nad studium.

Na szczególną uwagę zasługują warsztaty, na których członkowie Rady Studium, eksperci z różnych dziedzin życia miasta, radni miejscy i dzielnicowi, projektanci z BRG wspólnie z mieszkańcami podczas 3 kolejnych spotkań określali główne problemy, cele i wizje rozwojowe Gdańska.

Wyniki tych prac stanowiły podstawę analiz eksperckich w ramach prac Rady Studium. Efektem tych analiz było opracowanie Rekomendacji do studium, które Rada Studium przedstawiła Prezydentowi Gdańska. Wszystkie działania związane z pracami nad studium z udziałem mieszkańców są zgodne z gdańskim modelem partycypacji w planowaniu przestrzennym, stanowią również realizację rekomendacji Rady Studium „Skuteczność polityki miejskiej w zakresie ochrony dóbr publicznych polega na tym, że działając w interesie miasta, działa ona zarazem zgodnie z interesami i potrzebami miejskiej społeczności oraz duchem wspólnoty. W dobie neoliberalizmu chodzi nie tylko o przestrzenie wspólne, lecz także o praktyki społeczne (partycypacyjne), o język w jakim wypowiadamy się na ten temat” (Aneks Rekomendacje Rady Studium).


Zakres studium

Studium poprzez określenie polityki przestrzennej całego miasta, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, stanowi podstawowe narzędzie umożliwiające realizację zadań własnych gminy w zakresie ładu przestrzennego, transportu i infrastruktury technicznej. 

Jest to jedyny obligatoryjny, interdyscyplinarny dokument planistyczny, uwzględniający długofalowe zamierzenia, określający kierunki przemian w przestrzeni miejskiej. Ustalenia studium nie są przepisem prawa miejscowego, ale są wiążące dla organów miasta przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe, które są aktami prawa miejscowego i ustalają przeznaczenie terenów oraz sposoby ich zagospodarowania i zabudowy nie mogą naruszać ustaleń studium.

Analizy wykonane podczas prac nad uwarunkowaniami do Studium dotyczyły: uwarunkowań wynikających z położenia miasta w regionie, uwarunkowań wynikających z istniejącego zagospodarowania terenu w tym oceny zasobów mieszkaniowych i wyposażenia w obiekty obsługi mieszkańców, uwarunkowań demograficznych i społecznych, uwarunkowań kulturowych i przyrodniczych. Wskazano także czynniki sprzyjające rozwojowi oraz ograniczające możliwości rozwoju Gdańska.

Ponadto uwzględniając nowe zapisy art.10 ust.1 pkt.7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wykonano: analizy ekonomiczne, środowiskowe i społeczne, prognozy demograficzne oraz bilans terenów przeznaczonych pod zabudowę. Wszystkie analizy i założenia Studium mają perspektywę nie dłuższa niż 30 lat. Szczegółowo określone uwarunkowania rozwoju Gdańska zostały ujęte w formie opisowej i zawarte w części Uwarunkowania oraz pokazane na mapach problemowych w skali 1:10000 i 1:25000, które należy interpretować z uwzględnieniem ogólnego i strategicznego charakteru dokumentu oraz zgodnie ze skalami rysunków 1 . Faktyczne zagospodarowanie, jak i wielofunkcyjność przestrzeni miejskiej powoduje, że oznaczenia funkcji na mapie uwarunkowań należy odczytywać jako funkcję dominującą.