Dyskusja publiczna odbędzie się 21 czerwca o godzinie 17:00 w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24.

Z projektem planu można się zapoznać w siedzibie BRG do 30 czerwca, natomiast Do wglądu udostępniono także prognozę oddziaływania na środowisko wraz z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Natomiast projektanci udzielają wszelkich informacji między godziną 9:00 a 15:00 od poniedziałku do piątku. Warto zaznaczyć, że równolegle cała dokumentacja dostępna jest również na stronie www.brg.gda.pl.

 

Cel

Celem sporządzenia projektu planu jest dostosowanie wymogów parkingowych do ustalonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 roku (jak dla strefy parkingowej B – ograniczonego parkowania) w odniesieniu do usług. Teren objęty granicami planu położony jest w centralnym obszarze Śródmieścia, dla którego miasto prowadzi politykę ochrony układu ulicznego przed nadmiernym obciążeniem ruchem kołowym. W związku z tym zasadne jest przyjęcie maksymalnego wskaźnika parkingowego dla zabudowy mieszkaniowej, ograniczonego do 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie.

Zgłaszanie uwag – do 14 lipca

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. Ostateczny termin przypada 14 lipca 2016 r. Uwagi i wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Pisma należy kierować na adres Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej http://bip.brg.gda.pl