Informujemy, że poniżej dostępne jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Gdańska z 2007 roku. Jest to dokument archiwalny, nieobowiązujący.

Plik "Tekst Studium" zawiera uchwałę (XVIII/431/07 Rady Miasta Gdańska z dnia 20.12.2007 r.), uzasadnienie do uchwały, spis treści i treść studium wraz z aneksami, bibliografią oraz spisem zawartości poszczególnych rysunków. Ponadto poniżej znajdują się dodatkowo Rysunki studium i Szkice,które zawierają część graficzną Studium. Aneksy zawierają informacje dodatkowe, szkice to mapki tematyczne.

Ze względu na wielkość plików, zalecamy wcześniejsze pobranie ich (kliknięciem prawym przyciskiem myszy i wybraniem "Zapisz element docelowy jako...") i otwieranie z dysku komputera użytkownika.

Dokumenty
Data publ.Nazwa dokumentuPobierz
Tekst Studium - załącznik 1
Tekst Studium i Aneksy
Pobierz [pdf]
01. Uwarunkowania Ponadlokalne
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
02. Uwarunkowania Zagospodarowania Przestrzennego
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
03. Zasoby Dziedzictwa Kulturowego
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
04. Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
05. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
06. System Transportowy
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
07. Systemy Wodociągowo-kanalizacyjne
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
08. Systemy Energetyczne i Telekomunikacyjne
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
09. Plany Miejscowe
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
10. Usługi i Przemysł
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
11. Obszary Problemowe
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
12. Stan Zdeterminowany
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
13. Stan Perspektywy
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
14. Stan Wypełnienia Struktur
Rysunki Studium
Pobierz [pdf]
01. Uwarunkowania Środowiskowe
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
02. Zasoby Dziedzictwa Kulturowego
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
03. Wielkoprzestrzenne Elementy Krajobrazu Kulturowego
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
04. Zasady Polityki Przestrzennej
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
05. Mieszkalnictwo
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
06. Kształtowanie Sieci Usług
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
07. Gospodarka Morska, Przemysł, Składy, Bazy
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
08. Turystyka i Rekreacja
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
09. Ochrona Przyrody, Obszary Cenne Przyrodniczo, OSTAB
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
10. Ochrona Dziedzictwa Kulturowego
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
11. Obszary Problemowe
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
12. System Transportowy
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
13. Polityka Parkingowa
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
14. Miejskie Systemy Inżynieryjne
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
15. Miejskie Systemy Inżynieryjne
Szkice Studium
Pobierz [pdf]
16. Plany Miejscowe
Szkice Studium
Pobierz [pdf]