Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 Zapytanie ofertowe związane jest z realizacją projektu pn. „Rewitalizacja Biskupiej Górki i Starego Chełmu w Gdańsku” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla OMT” (dla Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta)