INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.

„Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 5/19 z dnia 20.09.2019r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu czterech elewacji: frontowej, podwórkowej i szczytowych budynku mieszkalnego ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku, Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

 

RENBUD Sp. z o.o.
84-223 Linia
ul. Wrzosowa 16
NIP 588-240-94-02

Data wpłynięcia oferty: 07.10.2019r.

Cena: 213.326,51 zł brutto

 


I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku

Wierzbowa 3, 80-768 Gdańsk

NIP 583-27-00-650

 II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie remontu czterech elewacji: frontowej, podwórkowej i szczytowych budynku mieszkalnego ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku

2. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:
45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne
45443000-4 / roboty elewacyjne

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i opis techniczny stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Materiały zastosowane w przedmiarze i opisie technicznym oraz innych dokumentach będących częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi na bazie, których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji.

 Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma:
BMKZ.4125.21.2018.SG z dnia 28 marca 2018r. oraz Zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Wierzbowa 3, 80-768 Gdańsk w dniu 29.10.2018r. pod nr WUiA.VI.6743.1369-2.2018.MZ.270249 zgłoszenia robót budowlanych związanych z remontem elewacji frontowej oraz dociepleniem elewacji tylnej i dwóch bocznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wierzbowej 3 w Gdańsku, na terenie działek 413/1, 413/2, 412/3, 412/4 (obręb 100) stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

4. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

a) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków podlegających ochronie konserwatorskiej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków podlegających ochronie konserwatorskiej, każda o wartości brutto nie mniejszej niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej dołączone do Oświadczenia (Lista prac) stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą nie niższą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej /dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.)

Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej / dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert.

 c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla realizacji zadania osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278).

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.).

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca dysponuje dla realizacji zadania osobą, która spełnia warunki określone w punkcie II.4c zapytania ofertowego.

Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia określonych w punkcie II.4c zapytania ofertowego, niezbędnych do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty dołączone do Wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3a i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. 

 III. Termin realizacji umowy:

do 20.12.2019r.

 
IV. Warunki Zmiany Umowy:

1. Umowa może ulec zmianie w zakresie zapisów obejmujących: termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia, zastosowane materiały i urządzenia do realizacji przedmiotu zamówienia; podmioty odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia, podwykonawców, dokumentację projektową, wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

2. Zmiany umowy, o których mowa powyżej dopuszczalne są w przypadku:

a) działania siły wyższej
b) utraty przez Zamawiającego źródła finansowania inwestycji w całości lub w części,
c) gdy z uwagi na konieczność realizacji robót dodatkowych lub zamiennych dojdzie do konieczności wstrzymania lub opóźnienia prac na obiekcie,
d) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do wynagrodzenia,
e) zmian po zawarciu umowy przepisów prawa lub wprowadzenia nowych przepisów prawa lub zmiany lub wprowadzenia nowej bezwzględnie obowiązującej normy powodującej konieczność zmiany, modyfikacji lub odstępstwa w odniesieniu do przedmiotu zamówienia lub terminu zakończenia przedmiotu realizacji zamówienia,
f) konieczności zmian w dokumentacji projektowej,
g) zmiany mogą dotyczyć sposobu wykonania usług lub ich zakresu, jeżeli w trakcie realizacji pojawią się okoliczności uzasadniające powyższe, a wynikające z uzyskanych uzgodnień i opinii, uwarunkowań technicznych, gruntowych lub dokumentacyjnych,
h) zmiany adresu, osób reprezentujących Strony Umowy, lub oznaczenia Stron Umowy - wynikających ze zmiany stanu faktycznego lub prawnego,
i) Zamawiający dopuszcza zmianę wynagrodzenia w przypadku zmniejszenia zakresu świadczonych robót. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio pomniejszone o wartość robót, o które pomniejszono zakres przedmiotu Umowy,
j) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji MKZ nr: BMKZ.4125.21.2018.SG z dnia 28.03.2018r., lub innych decyzji, jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia budynku,
k) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych robót od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:

a. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,

b. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,

c. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie;

3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

 V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita – 90
gwarancja – 10

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryteria:

Kryterium

Znaczenie procentowe kryterium

Maksymalna liczba punktów, jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

Cena

90%

90 pkt

Gwarancja

10%

10 pkt

 

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

  •  Zasady oceny kryterium „Cena” (KC)

Punkty za kryterium „Cena” będą ocenianie według poniższego wzoru:

 

               Najniższa cena brutto spośród badanych ofert (Cmin)

 KC = ---------------------------------------------------------------------------------      x 90 pkt

                                Cena brutto badanej oferty (Ci)

 gdzie:

KC – kryterium Cena
Cmin – najniższa cena brutto spośród badanych ofert w PLN
Ci – cena brutto badanej oferty w PLN

  •  Zasady oceny kryterium „Gwarancja” (KG)

 Punkty za kryterium „Gwarancja” będą ocenianie według poniższego wzoru:

 

                                   Gwarancja badanej oferty (Gi)

 KG = ---------------------------------------------------------------------------------  x 10 pkt

                   Najdłuższa gwarancja spośród badanych ofert (Gmax)

 

KG – kryterium Gwarancja
Gmax – najdłuższa gwarancja spośród badanych ofert (liczba miesięcy), jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 60 miesięcy
Gi - gwarancja badanej oferty (liczba miesięcy), jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 60 miesięcy

1. Zamawiający wymaga udzielenia co najmniej 60 miesięcy gwarancji na cały przedmiot zamówienia.

2. Wykonawca, którego oferta nie podlega odrzuceniu, przedstawiający najdłuższy okres gwarancji (max. do 72 miesięcy) otrzyma 10 punktów w tym kryterium.

Pozostali Wykonawcy otrzymają mniej punktów, proporcjonalnie do wskazanego okresu gwarancji.

3. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

4. Minimalny okres gwarancji wynosi 60 miesięcy. Oferty nie spełniające tego wymogu podlegają odrzuceniu.

5. W przypadku określenia przez Wykonawcę w złożonej ofercie gwarancji powyżej 72 miesięcy do oceny oferty przyjęta zostanie gwarancja 72 miesięcy otrzymując 10 punktów.

6. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

7. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

8. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, nie podlegająca odrzuceniu, która otrzyma największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:

1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.
Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

3. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4 m. 2, 80-768 Gdańsk

3. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 5/19 – Wierzbowa 3”

4. Termin składania ofert do dnia 08. października 2019r. do godz. 10.00

VIII. Informacje dodatkowe:

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.biuroadminis.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”

2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.

3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

5. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest dokonać z Zamawiającym uzgodnień materiałów, a także kolorystyki elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji
BMKZ.4125.21.2018.SG z dnia 28.03.2018r. lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.

6. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.
W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w szczególności osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

7. Zgodnie z zapisami Oświadczenia z dnia 20.06.2017 r. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wierzbowa 3 w Gdańsku w związku z realizacją projektu " Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem w Gdańsku" RPPM.08.01.01-22-0001/17 upoważniła Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu:
Magda Kuzio tel./fax 58/301-16-32, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X. Załączniki do zapytania ofertowego nr 5/19:

1. Przedmiar i opis techniczny
2. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Zaświadczenie Urzędu Miejskiego
3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz
   3a. Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania - formularz
4. Wzór umowy o roboty budowlane
5. Oświadczenie o braku powiązań
6. Formularz ofertowy
7. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO