INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO

prowadzonego w związku z realizacją projektu pn.

„Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego wraz ze Starym Przedmieściem w Gdańsku”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. Pomorskiego na lata 2014-2020.

Niniejszym informujemy, iż w ramach postępowania ofertowego nr 2/19 z dnia 09.08.2019r. dotyczącego wyboru Wykonawcy prac związanych z wykonaniem remontu klatki schodowej (ściany, sufity, wymiana stopni i podstopnic drewnianych schodów), izolacji przeciwwilgociowej pionowej działając zgodnie z zasadami zapytania ofertowego, na Wykonawcę prac wybrała Firmę:

E-S Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Edward Surowiec

ul. Gdańska 32/1

80-518 Gdańsk

NIP 583-210-23-40

Data wpłynięcia oferty: 27.08.2019r.

Cena: 182.000,00 zł brutto

Gwarancja: 36 miesięcy

 


I. Zamawiający:

       Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żabi Kruk 7B w Gdańsk

       Żabi Kruk 7B, 80-822 Gdańsk

       NIP 583-27-00-845

 II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont klatki schodowej (m.in. ściany, sufity, wymiana stopni i podstopnic drewnianych schodów wraz z remontem balustrady wewnętrznej, wymiana okien drewnianych na PCV, wymiana drzwi prowadzących do piwnicy, wykonanie nowych posadzek na spocznikach klatki schodowej, renowacja drzwi wejściowych, wymiana opraw oświetleniowych i osprzętu elektrycznego w budynku) wraz z izolacją przeciwwilgociową pionową budynku mieszkalnego ul. Żabi Kruk 7B w Gdańsku.

 1. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:

45000000-7/ roboty budowlane

454400000-1 / roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 / roboty izolacyjne

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

45210000-2 / roboty budowlane w zakresie budynków

45110000-1 / roboty ziemne

45112000-5 / roboty w zakresie usuwania gleby

45410000-4 / tynkowanie

45310000-3 / roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 / roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45430000-0 / pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 / roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45420000-7 / roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i opis techniczny stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Materiały zastosowane w przedmiarze i opisie technicznym oraz innych dokumentach będących częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi na bazie, których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji. 

Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma:

BMKZ.4125.7.2018.SG z dnia 05 czerwca 2018r. zawierającą warunki dodatkowe:

Wzmiankowany teren inwestycji objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr XLIX/1463/2002 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia – Wyspa Spichrzów Południe, Stare Przedmieście w mieście Gdańsku) zgodnie z którym prace ziemne związane należy prowadzić pod nadzorem archeologicznym.

Zamawiający posiada zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Żabi Kruk 7B, 80-822 Gdańsk, zgłoszenia zarejestrowanego dnia 10.08.2018r., nr rej. WUiA-VI.6743.1312-1.2018.OZ.260477 dotyczącego zamiaru remontu klatki schodowej oraz remontu hydroizolacji w budynku wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Żabi Kruk 7B w Gdańsku, działka nr 419/2 obr. 100 stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

a) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu remontu klatki schodowej budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami oraz co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami.

Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu remontu klatki schodowej budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami oraz co najmniej dwóch inwestycji polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej pionowej budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami. 

Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej dołączone do Oświadczenia (Lista prac) stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej / dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.)

Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej / dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert. 

c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla realizacji zadania osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). 

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca dysponuje dla realizacji zadania osobą, która spełnia warunki określone w punkcie II.4c zapytania ofertowego. 

Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia określonych w punkcie II.4c zapytania ofertowego, niezbędnych do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty dołączone do Wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3a i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

III. Termin realizacji umowy:

do 30.06.2020 r.

 IV. Warunki zmiany umowy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;

b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;

c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji MKZ nr: BMKZ.4125.7.2018.SG z dnia 05 czerwca 2018r. lub jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności,

2. Zmiany mogą dotyczyć terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

3. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

 V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

cena całkowita – 90

gwarancja – 10

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

 • cena całkowita brutto

KC – kryterium ceny

KC = CM/Cx90(waga)

CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert

C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

 • gwarancja

KG – kryterium gwarancji

KG=G/GMx10(waga)

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 36 miesięcy i nie mniej niż 24 miesięcy

G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 36 miesięcy i nie mniej niż 24 miesięcy 

 1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
 2. W przypadku określenia przez Wykonawcę w złożonej ofercie gwarancji powyżej 36 miesięcy do oceny oferty przyjęta zostanie gwarancja 36 miesięcy.
 3. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 4. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 5. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

 VISposób przygotowania oraz badania ofert:

 1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.

          Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

            Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 1. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień. 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4 m. 2, 80-768 Gdańsk
 2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 2/19 – Żabi Kruk 7B”
 3. Termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2019r. do godz. 10.00

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.biuroadminis.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”
 2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 5. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest dokonać z Zamawiającym uzgodnień materiałów, a także kolorystyki wnętrza.
 6. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.

            W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

            Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską.
 2. Zgodnie z zapisami Oświadczenia z dnia 20.06.2017r. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żabi Kruk 7B w Gdańsku w związku z realizacją projektu " Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem w Gdańsku" RPPM.08.01.01-22-0001/17 upoważniła Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu:

               Magda Kuzio tel. 58/301-16-32

                e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

X. Załączniki do zapytania ofertowego nr 2/19:

 1. Przedmiar i opis techniczny
 2. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Zaświadczenie Urzędu Miejskiego
 3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz

        3a. Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania - formularz

 1. Wzór umowy o roboty budowlane
 2. Oświadczenie o braku powiązań
 3. Formularz ofertowy
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO