Wynik postępowania związany z wykonaniem remontu elewacji frontowej i podwórkowych budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku.

E-S Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Edward Surowiec

Oferta wpłynęła 25.04.2019 r.

Cena - 204.768,00 zł brutto

Złożono trzy oferty spełniające wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym:

1 )E- S Przedsiębiorstwo Budowlano Projektowe Edward Surowiec

2) AUREA PORTA KONSERWACJA ZABYTKÓW

3) „ LUPUS”  Sp. z o.o.


 I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku

 1. Przyokopowa 2, 80-768 Gdańsk

NIP 583-27-01-276

 II. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie remontu elewacji frontowej i podwórkowych budynku mieszkalnego ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku

 1. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:

45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 / roboty elewacyjne

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar i opis techniczny stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Materiały zastosowane w przedmiarze i opisie technicznym oraz innych dokumentach będących częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi na bazie, których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji. 

Zamawiający posiada decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma: 

3.1. BMKZ.4125.1125.05.2015.MK.313414 z dnia 29 kwietnia 2016r. zawierającą warunki dodatkowe:

 • Inwestor zobowiązany jest zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 7 dni przed rozpoczęciem tych czynności
 • Inwestor ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie robót budowlanych, a w szczególności, jeśli w trakcie prowadzenia robót budowlanych zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem

Decyzja stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 

3.2. BMKZ.4125.1572.2017.SG z dnia 25 września 2017r. zmieniającą termin ważności pozwolenia z dnia 31.11.2017r. na 31.12.2019r. oraz zawierającą warunki dodatkowe:

 • przed oczyszczeniem należy przeprowadzić badania stratygraficzne zachowanego detalu i okapu w celu ustalenia pierwotnej warstwy malarskiej.
 • po oczyszczeniu fasady zobowiązuje się wykonawcę do zwołania komisji konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Miejskiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku.
 • do uzupełnienia ubytków w detalu architektonicznym należy zastosować renowacyjne zaprawy sztukatorskie (drobnoziarniste zaprawy wapienne)
 • Miejski Konserwator Zabytków zezwala na demontaż 1 wspornika (konsolki) podokapowej w celu wykonania formy silikonowej i uzupełnienia brakujących elementów. Pozostałe konsolki powinny być poddane konserwacji in situ (na obiekcie). Zabrania się demontażu pozostałego detalu architektonicznego i zastąpienia go gipsowymi imitacjami. Odspojone elementy detalu architektonicznego należy podkleić i wzmocnić strukturalnie preparatami ortokrzemianowymi.
 • w trakcie usuwania luźnych tynków należy zachować szczególna ostrożność, aby nie odspoić i nie uszkodzić zachowanego detalu architektonicznego.
 • opaski okienne należy oczyścić przegrzaną parą wodną, a wtórne zacierki mineralne usunąć mechanicznie. W przypadku uszkodzenia profilowań opasek przyokiennych odtworzyć ich pierwotną formę. 

3.3. BMKZ.4125.418.2018.SG z dnia 22. marca 2018r. – do treści warunków wydanych decyzji dodano dodatkowy zapis:

„Przed rozpoczęciem robót budowlanych, należy uzgodnić z Miejskim Konserwatorem Zabytków w Gdańsku wszelkie materiały budowlane projektowane do użycia w trakcie prac.” 

Zamawiający posiada zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Przyokopowa 2, 80-768 Gdańsk, zgłoszenia z dnia 16.12.2016r., nr rej. WUiA/349595 dotyczącego zamiaru remontu elewacji północno-zachodniej (frontowej) z dociepleniem pozostałych elewacji budynku wielorodzinnego przy ul. Przyokopowej 2 w Gdańsku, działka nr 419/2 obr. 100 stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:

             a) Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu elewacji budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącego zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej. 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednej inwestycji polegającej na wykonaniu remontu elewacji budynku znajdującego się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynku będącym zabytkiem, na kwotę brutto nie mniejszą niż 100.000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) 

Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej dołączone do Oświadczenia (Lista prac) stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

          b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie opłaconej polisy ubezpieczeniowej lub innych dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą nie niższą niż 150.000,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

W sytuacji, gdy fakt opłacenia składek nie wynika z samej treści polisy ubezpieczeniowej /dokumentu ubezpieczenia, Wykonawca powinien załączyć inny dokument potwierdzający odprowadzenie stosownych składek (np. wyciąg z konta bankowego, rachunek itp.)

Wymóg opłacenia polisy ubezpieczeniowej / dokumentu ubezpieczenia powinien być wypełniony na dzień upływu terminu składania ofert. 

         c) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dysponowanie przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla realizacji zadania osobą odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi, pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi przedmiotem zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1202) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278). 

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień budowlanych, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem zapisów Ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dla realizacji prac odtworzeniowych przy detalach elewacji osobę odpowiedzialną za kierowanie pracami konserwatorskimi pełniącą funkcję kierownika prac konserwatorskich, posiadającą kwalifikacje, o których mowa w art. 37c z uwzględnieniem art. 37f, 37g oraz 37 h Ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 2067).

Zamawiający dopuszcza posiadanie uprawnień do prowadzenia prac konserwatorskich, badań konserwatorskich, prac restauratorskich nabytych w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i której na mocy odrębnych przepisów przysługuje prawo do świadczenia usług transgranicznych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dopuszcza się również posiadanie równoważnych kwalifikacji, zdobytych w innych państwach, na zasadach określonych w art. 12a oraz innych przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) z uwzględnieniem postanowień Ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 z późn. zm.). 

Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. osób zdolnych do wykonania zamówienia na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca dysponuje dla realizacji zadania osobą, która spełnia warunki określone w punkcie II.4c zapytania ofertowego. 

Dowodem potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, osób zdolnych do wykonania zamówienia określonych w punkcie II.4c zapytania ofertowego, niezbędnych do wykonania zamówienia są odpowiednie dokumenty dołączone do Wykazu osób stanowiącego załącznik nr 3a i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  

III. Termin realizacji umowy:

do 10.12.2019 r.

IV. Warunki Zmiany umowy:

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

            a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;

            b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;

            c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji MKZ nr:

               BMKZ.4125.1125.05.2015.MK.313414 z dnia 29.04.2016r.

               BMKZ.4125.1572.2017.SG z dnia 25.09.2017r.

               BMKZ.4125.418.2018.SG z dnia 22.03.2018r.

              lub jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

 1. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
 2. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
 3. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

            Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

 V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

cena całkowita – 90

gwarancja – 10

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

 • cena całkowita brutto

KC – kryterium ceny

KC = CM/Cx90(waga)

CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert

C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

 • gwarancja

KG – kryterium gwarancji

KG=G/GMx10(waga)

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 60 miesięcy

G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 60 miesięcy 

 1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
 2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

 VISposób przygotowania oraz badania ofert:

 1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu.

Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy złożyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie.

 1. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

 1. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

 VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4 m. 2, 80-768 Gdańsk
 2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, z dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/19 – Przyokopowa 2”
 3. Termin składania ofert do dnia 25. kwietnia 2019r. do godz. 10.00

 VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.biuroadminis.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”
 2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
 3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 5. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest dokonać z Zamawiającym uzgodnień materiałów, a także kolorystyki elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1572.2017.SG z dnia 25.09.2017 r. lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.
 6. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

 1. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską.
 2. Zgodnie z zapisami Oświadczenia z dnia 20.06.2017 r. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przyokopowa 2 w Gdańsku w związku z realizacją projektu " Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem w Gdańsku" RPPM.08.01.01-22-0001/17 upoważniła Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu:

Magda Kuzio tel./fax 58/301-16-32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X. Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/19:

 1. Przedmiar i opis techniczny
 2. Decyzja Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Zaświadczenie Urzędu Miejskiego
 3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz

       3a. Wykaz osób zdolnych do wykonania zadania - formularz

 1. Wzór umowy o roboty budowlane
 2. Oświadczenie o braku powiązań
 3. Formularz ofertowy
 4. Klauzula informacyjna z art. 13 RODO