Wybrany Wykonawca:

E-S Przedsiębiorstwo Budowlano- Projektowe

Ul. Gdańska 32/1

80-518 Gdańsk

 

Data wpłynięcia: 24.04.2019

Cena: 244 890 zł (brutto)

 

Złożono dwie oferty spełniające wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym:

1) E-S Przedsiębiorstwo Budowlano- Projektowe

2) Zakład budowlano-dekarski Marek Plechowski

 I.    Zamawiający
Wspólnota Mieszkaniowa w Gdańsku, ul. Bliska 3- 3a- 4
80-541 Gdańsk,
NIP: 583 272 72 06
Adres inwestycji: ul. Bliska  3- 3A- 4, 80-541 Gdańsk


II.    Opis przedmiotu zamówienia


1.    Przedmiotem zamówienia jest:

Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem i odtworzeniem detali wielorodzinnego budynku mieszkalnego, usytuowanego przy ul. Bliska  3- 3A- 4 w Gdańsku.

2.    CPV – Wspólny słownik zamówień:

•    45443000-4 / Roboty elewacyjne.
•    45453000-7/ Roboty remontowe i renowacyjne

3.    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 1A.

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr WUiA.I.6740.1649-2.17.3-AG.268146  z dnia 24.10.2017  roku wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk, stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Inwestycja jest zgodna z Decyzją Miejskiego Konserwatora Zabytków nr BMKZ.4125.1120.2017.BW  z 10 sierpnia 2017 stanowiącą załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.

III.    Warunki Zamawiającego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a)    Posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert, co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu docieplenia ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych objętych ochroną konserwatora zabytków (jako budynki mieszkalne rozumie się również budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego). Lista wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru , referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości budowlanej.
b)    Posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych).

IV.    Termin realizacji umowy

Zamawiający oczekuje, że przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany nie później niż do 30 września  2019 r.

V.    Warunki Zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a)    zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b)    zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
c)    zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji: BMKZ.4125.1120.2017.BW z 10 sierpnia 2017 r. lub jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 5 - projekt umowy.

VI.    Kryteria oceny oferty:

Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o następujące kryteria:

a)    Kryterium K1 „Cena brutto” (waga 90% - maksymalnie 90 pkt. ).

Ocena punktowa w kryterium K1 „Cena zawierająca wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru:
Najniższa cena brutto ze wszystkich ofert
K1 = ------------------------------------------------------- X 90 pkt.
Cena brutto ocenianej oferty

a)    Kryterium K2 „Gwarancja” (waga 10% – maksymalnie 10 pkt)

Ocena punktowa w kryterium K2 „Gwarancja” dokonana zostanie na podstawie wskazanej przez Oferenta długości okresu gwarancji, według poniższych założeń:

K2 = G1/GM2 X 10 pkt.

gdzie:
1 G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 60 miesięcy
2 GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 60 miesięcy

1.    Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
2.    Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium Cena plus kryterium Gwarancja.
3.    Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
4.    W przypadku takiej samej liczby sumarycznej punktów, kryterium rozstrzygającym będzie cena (oferta z najniższą ceną spośród oferentów o tej samej liczbie punktów).
5.    Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
6.    Oferta Wykonawcy, który określi w złożonej ofercie okres gwarancji krótszy niż 60 miesięcy oraz dłuższy niż 72 miesiące zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.


VII.    Sposób przygotowania oraz badania ofert
1.    Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Zamawiający oczekuje załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa, bądź kopii tegoż pełnomocnictwa poświadczonej notarialnie.
2.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.    Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień

VIII.    Miejsce i termin złożenia oferty
1.    Ofertę cenową należy złożyć w formie drukowanej, za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy:
Wizan Zarządzanie Nieruchomościami
ul. Oliwska 65, 80-563 Gdańsk
2.    Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem:
„Oferta dotycząca remontu ścian zewnętrznych z dociepleniem budynku przy ul
 Bliska  3- 3A- 4”

3.    Termin składania ofert do dnia 24.04.2019 r. do godz. 15:00.

IX.    Informacje dodatkowe:
1.    Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji” oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie firmy Wizan Zarządzanie Nieruchomościami przy ul. Oliwskiej 65 w Gdańsku.
2.    W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3.    Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4.    Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
5.    W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym osoby biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 6 niniejszego zapytania ofertowego.  
6.    Na etapie realizacji projektu, Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1120.2017.BW z dnia 10 sierpnia 2017 lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.
7.    Zamawiający – Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bliska  3- 3A- 4 w Gdańsku w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku" RPPM.08.01.01-22-0004/17 upoważniła Partnera Wiodącego – Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Mini-sterstwa Rozwoju.

X.    Osoba uprawniona do kontaktu:
Tomasz Woziński,
nr tel. 606-792-780
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

XI.    Zarzałączniki do zapytania ofertowego
1.    Przedmiar
1A. Opis techniczny robót
2.    Formularz ofertowy
3.    Pozwolenie na budowę
4.    Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz
5.    Wzór umowy o roboty budowlane
6.    Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
7.    Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Miejskiego