Informacja o wybranym wykonawcy

 Nazwa: RENBUD Sp. z .o .o. 

Adres: ul. Wrzosowa 16, 84-223 Linia

Data wpłynięcia: 6.02.2019 r.

Cena: 116 640,00 zł brutto

 

Pełna lista podmiotów: 

Złożono dwie oferty spełniające wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym:

 1) RENBUD Sp. z .o .o., ul. Wrzosowa 16, 84-223 Linia,

 2) E-S Przedsiębiorstwo Budowlano-Projektowe Edward Surowiec, ul. Gdańska 32/1,  80-518 Gdańsk.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 32 w Gdańsku
ul. Toruńska 32, 80-747 Gdańsk
NIP 583-27-00-733  

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku mieszkalnego ul. Toruńska 32 w Gdańsku
2. Kod CPV / Nazwa kodu CPV: 45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne 45443000-4 / roboty elewacyjne
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar wraz z opisem technicznym stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma BMKZ.4125.1865.2017.SG z dnia 22 listopada 2017r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Toruńska 32, 80-747 Gdańsk zgłoszenia z dnia 10.01.2018r., nr rej. RPW/11518 dotyczącego zamiaru wykonania remontu elewacji frontowej budynku wielorodzinnego przy ul. Toruńskiej 32 w Gdańsku, działka nr 426/1 obręb 100, które stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
4. Warunki Zamawiającego

a) Wiedza i doświadczenie Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami. Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.
b) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)  

III. Termin realizacji umowy: do 30 września 2019 r.

IV. Warunki Zmiany umowy:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków: 

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć; 
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego; 
c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1865.2017.SG z dnia 22 listopada 2017r.

2. Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.
3. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.
4. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.
5. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
6. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

 V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita – 90
gwarancja – 10

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

• cena całkowita brutto
KC – kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

• gwarancja
KG – kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 48 miesięcy
G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 48 miesięcy  

1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:

1. Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie. 
2. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. wiedzy i doświadczenie na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca wykonał należycie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami.  Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej dołączone do Oświadczenia (Lista prac) stanowiącego załącznik nr 3 podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.  
3. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków dot. sytuacji ekonomicznej lub finansowej na podstawie dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 80.000 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych)
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

 VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4 m. 2,  80-768 Gdańsk.
2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 4/18”
3. Termin składania ofert do dnia 07 lutego 2019r. do godz. 10.00  

VIII. Informacje dodatkowe

1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.biuroadminis.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”
2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
5. Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1865.2017.SG z dnia 22 listopada 2017r. lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.
6. Zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.
7. Zgodnie z zapisami Oświadczenia z dnia 20.06.2017 r. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa ul. Toruńska 32 w Gdańsku w związku z realizacją projektu " Rewitalizacja Dolnego Miasta i Placu Wałowego ze Starym Przedmieściem w Gdańsku" RPPM.08.01.0122-0001/17 upoważniła Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu:

Magda Kuzio tel./fax 58/301-16-32 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

X. Załączniki do zapytania ofertowego nr 4/18:

1. Przedmiar i opis techniczny
2. Decyzje Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Miejskiego
3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac - formularz
4. Wzór umowy o roboty budowlane
5. Oświadczenie o braku powiązań
6. Formularz ofertowy
7. Klauzula informacyjna RODO