Informacja o wybranym wykonawcy

Nazwa: Firma Remontowo-Budowlana „BUD-MAL” Dorota Naparty

Adres: Glincz ul. Wierzbowa 75a 83-330 Żukowo

Data wpłynięcia: 19.09.2018 r.

Cena: 290 000,00 PLN

 

Pełna lista podmiotów

Złożono dwie oferty spełniające wszystkie wymagania wymienione w zapytaniu ofertowym:

1) Firma Remontowo-Budowlana „BUD-MAL” Dorota Naparty Glincz ul. Wierzbowa 75a 83-330 Żukowo

2) Usługi Ogólnobudowlane Buszman Dariusz Nowy klincz ul. Ogrodowa 7/1 83-400 Kościerzyna


I.    Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa w Gdańsku ul. Nowiny 27, 80-020 Gdańsk NIP 583-27-88-975
              Adres inwestycji:
              ul. Nowiny 27, 80-020  Gdańsk  Dz. nr 1225/3, obr. ew. 303, jedn. ew. M. Gdańsk

II. Przedmiot zamówienia:

1.    Przedmiotem zamówienia jest:

- wymiana tynków zewnętrznych z wymianą stolarki okiennej,
- wymiana pokrycia dachowego  i remont kominów,
- częściowe utwardzenie, rekultywacja trawników realizacja nowych nasadzeń,
 budynku mieszkalnego wielorodzinnego usytuowanego przy ul. Nowiny 27 w Gdańsku.

2. Kod CPV / Nazwa kodu CPV:

45443000-4 / Roboty elewacyjne
45261210-9/ Wykonywanie pokryć dachowych
45233200-1/ Roboty w zakresie różnych nawierzchni

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar stanowiący  załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z opisem technicznym stanowiącym załącznik nr 1A.
 Zamawiający posiada pozwolenie na budowę nr WUiA.6740.2397-2.2017.5-EJ.387125 z dnia 31.01.2018 roku oraz pozwolenie na rozbiórkę nr WUiA.6741.196-2.2017.5-EJ.393856 z dnia 31.01.2018  wydane przez Prezydenta Miasta Gdańsk Miejskiego, które stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

4. Warunki Zamawiającego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji i remontów dachów  budynków mieszkalnych (jako budynki mieszkalne rozumie się również budynki użyteczności publicznej oraz budynki zamieszkania zbiorowego). Lista  wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę.

b) posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

 III. Termin realizacji umowy: do 29.03.2019r.

 IV. Warunki Zmiany umowy:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:  
a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
  b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;   
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć. Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

V. Kryteria oceny oferty:
Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:
cena całkowita – 90
gwarancja – 10
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:
• cena całkowita brutto
KC – kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
 CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
 C – cena brutto w PLN analizowanej oferty
 Gwarancja
KG – kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 36 miesięcy
 G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 36 miesięcy


 1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.
 2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:
1.    Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.
Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.
2.     W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3.     Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:
 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście   w siedzibie biura Zarządcy: ET Bastion Zarządzanie Nieruchomościami ul. Zbyszka z Bogdańca 90, 80-419 Gdańsk 2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego Nowiny 27”
 3. Termin składania ofert do dnia 24 września 2018r. do godz. 9.00

VIII. Informacje dodatkowe:
 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji” oraz na tablicy ogłoszeń w biurze ET Bastion przy ul. Zbyszka z Bogdańca 90 w Gdańsku.
 2. W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.
3. Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.
 5. W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.  
6. Zgodnie z zapisami Oświadczenia z dnia 20.06.2017 r. Zamawiający - Wspólnota Mieszkaniowa Nowiny 27 w Gdańsku  w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja Oruni w Gdańsku" RPPM.08.01.01-22-0002/17 upoważniła Partnera Wiodącego - Gminę Miasta Gdańska do upubliczniania zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności Ministerstwa Rozwoju.

IX. Osoba uprawniona do kontaktu: Wojciech Kąkol tel. 58/303 27 14 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

X. Załączniki do zapytania ofertowego Nowiny 27:
1. Przedmiar
1A. Opis techniczny robót.
2. Pozwolenie na budowę i Pozwolenie na rozbiórkę
3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac – formularz
4. Wzór umowy o roboty budowlane
5. Oświadczenie o braku powiązań
6. Formularz ofertowy

„Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1131609#