Zapytanie ofertowe nie zostało rozstrzygnięte z powodu braku ofert.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/18 – WYKONANIE ROBÓT REMONTOWYCH I RENOWACYJNYCH

 

Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaskółcza 4 w Gdańsku
ul. Jaskółcza 4, 80-767 Gdańsk
NIP 583-27-23-450

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jaskółcza 5 w Gdańsku
ul. Jaskółcza 5, 80-767 Gdańsk
NIP 583-27-33-017

Adres inwestycji:

ul. Jaskółcza 4 i 5, 80-767 Gdańsk

Dz. nr 217 i 221, obr. ew. 100, jedn. ew. M. Gdańsk

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Czyszczenie elewacji, impregnacja i naprawa, malowanie elewacji, wymiana drzwi wejściowych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Jaskółczej 4 i 5 w Gdańsku.

Kod CPV / Nazwa kodu CPV:

45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne

45443000-4 / roboty elewacyjne

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego wraz z opisem technicznym. Zamawiający posiada decyzję Miejskiego Konserwatora Zabytków znak pisma BMKZ.4125.1665.2017.SG.3 z dnia 03.11.2017r. oraz zaświadczenie o braku sprzeciwu do złożonego przez Wspólnotę Mieszkaniową ul. Jaskółcza 4 i Jaskółcza 5, 80-767 Gdańsk zgłoszenia z dnia 16.01.2018r., nr rej. WUiA-I-6743.87-3.2018.4-SN.18497 dotyczącego zamiaru wykonania remontu elewacji budynku przy ul. Jaskółczej 4 i Jaskółczej 5 w Gdańsku, działka nr 217 i 221 obr. 100 które stanowią załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

 

II. Warunki Zamawiającego

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami. Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.

 

b) posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych)

 

III. Termin realizacji umowy:  do 15.12.2018r.

 

IV. Warunki Zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;

b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;

c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji: BMKZ.4125.1665.2017.SG.3 z dnia 03.11.2017r. lub jeśli w trakcie wykonywania robót określonych w pozwoleniu wystąpią nowe fakty i okoliczności, mogące doprowadzić do uszkodzenia lub zniszczenia zabytku.

 Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności,między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4 - projekt umowy.

 

V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

cena całkowita – 90

gwarancja – 10

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

cena całkowita brutto

KC – kryterium ceny

KC = CM/Cx90(waga)

CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert

C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

Gwarancja

KG – kryterium gwarancji

KG=G/GMx10(waga)

GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 36 miesięcy

G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 72 miesiące i nie mniej niż 36 miesięcy

 

Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona i nie będzie podlegać ocenie.

Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww. kryteriów wynosi 100 pkt.

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.

 

VI. Sposób przygotowania oraz badania ofert:

Oferta i załączniki powinny być złożone w języku polskim pod rygorem nieważności i podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy oraz składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli oferta i załączniki będą podpisane przez pełnomocnika Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć prawidłowo sporządzone pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, określające jego zakres, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Kserokopia pełnomocnictwa musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę udzielające pełnomocnictwa lub złożona w formie odpisu potwierdzonego notarialnie.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

 

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy: L.B.Z.N. „ADMINIS” Magda Kuzio, ul. Radna 4 m. 2, 80-768 Gdańsk

Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 3/18”

Termin składania ofert do dnia 09 sierpnia 2018r. do godz. 9.00

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronach internetowych: www.biuroadminis.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz www.brg.gda.pl w zakładce „Zamówienia publiczne – Partnerzy rewitalizacji”.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

Na etapie realizacji projektu Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym kolorystykę elewacji zgodnie z wydanymi zaleceniami Miejskiego Konserwatora Zabytków wynikającymi m.in. z decyzji BMKZ.4125.1665.2017.SG.3 z dnia 03.11.2017r. lub innych decyzji, jeżeli w trakcie wykonywania robót wystąpią nowe fakty i okoliczności.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

 

Osoba uprawniona do kontaktu:

Magda Kuzio tel./fax 58/301-16-32

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Załączniki do zapytania ofertowego nr 3/18:

1. Przedmiar

2. Decyzje Konserwatora Zabytków oraz Urzędu Miejskiego

3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac - formularz

4. Wzór umowy o roboty budowlane

5. Oświadczenie o braku powiązań

6. Formularz ofertowy

 

Link do zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego: http://biuroadminis.pl/news/8/273/Zapytanie-ofertowe-nr-3-18.html

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126634