loga ue

Wybrany Wykonawca:

Zakład Budowlany REM-BUD Henryk Wieczorkowski, ul. Modrzewskiego 11/2 80-405 Gdańsk 
Oferta wpłynęła 05.09.2017 r. 
Cena - 202 225,48 PLN


 I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zielona 20 w Gdańsku
Zielona 20, 80-746 Gdańsk
NIP 583-31-19-880

 II. Przedmiot zamówienia:

1 .Roboty budowlane objęte przedmiotem zamówienia obejmują w szczególności:

1) Wykonanie remontu części izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej budynku.
2) Remont schodów wejściowych do budynku wraz z balustradami.
3) Remont elewacji budynku od strony ulicy wraz z naprawą lub odtworzeniem zniszczonych detali elewacji.
4) Naprawa części pokrycia dachu papowego.
5) Remont klatki schodowej – uzupełnienie tynków, wymiana części zniszczonych stopni drewnianych na biegach klatki schodowej, odtworzenie detali balustrady klatki schodowej, naprawa posadzki, roboty malarskie i wykończeniowe.
6) Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia budynku polegająca na utwardzeniu podwórza wraz z dostarczeniem elementów małej architektury (ławki, kwietniki) i ustawieniem w miejscach wskazanych przez mieszkańców.

2. Kod CPV / Nazwa kodu CPV: 45453000-7 / roboty remontowe i renowacyjne

3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia
    Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary stanowiące załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

 4. Warunki Zamawiającego
     O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej trzech inwestycji polegających na wykonaniu remontu elewacji budynków znajdujących się w obszarze objętym opieką Konserwatora Zabytków lub budynków będących zabytkami. Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej.

b) posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III. Termin realizacji umowy: 08 września 2017 r. – 31 grudnia 2017 r.

IV. Warunki Zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia,jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego;
c) zmiana związana będzie z wydanymi zaleceniami Konserwatora Zabytków

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć.

Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę, jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności wraz z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz Zamawiającego na okoliczność niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę tj. wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską.

Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 3 - projekt umowy.

 V. Kryteria oceny oferty:

Przy ocenie oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

cena – 90
gwarancja – 10

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny:

 • cena brutto

KC – kryterium ceny
KC = CM/Cx90(waga)
CM – najniższa cena brutto wśród wszystkich rozpatrywanych ofert
C – cena brutto w PLN analizowanej oferty

 • gwarancja

KG – kryterium gwarancji
KG=G/GMx10(waga)
GM – najdłuższy termin gwarancji rozpatrywanych ofert, jednak nie więcej niż 36 miesiące
G – termin gwarancji analizowanej oferty, jednak nie więcej niż 36 miesiące

 1. Oferta Wykonawcy, który nie określi w złożonej ofercie terminu gwarancji zostanie odrzucona, nie będzie podlegać ocenie.
 2. Wszystkie obliczenia ceny będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
 3. Maksymalna liczba punktów, która może zostać przyznana Wykonawcy w ocenie ww.kryteriów wynosi 100 pkt.
 4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów, liczonych jako suma punktów uzyskanych w kryterium cena plus kryterium okres gwarancji.
 5. W przypadku gdyby najwyższą ilość punktów osiągną dwie lub więcej oferty to dodatkowym kryterium wyboru będzie ilość i wielkość udokumentowanych prac wykazanych w załączniku nr 2. 

 VI. Badanie ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VII. Miejsce i termin złożenia oferty:

 1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lubosobiście do Wspólnoty Mieszkaniowej Zielona 20, ul. Zielona 20 m. 10, 80-746 Gdańsk
 2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem Zamawiającego oraz dopiskiem „Oferta do zapytania ofertowego nr 1/17”
 3. Termin składania ofert do dnia 06 września 2017r. do godz. 19.00

 VIII. Informacje dodatkowe:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający prześle do potencjalnych Wykonawców, do których wysłane zostały zapytania ofertowe informację o wyniku postępowania.

W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej, wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 4 niniejszego zapytania ofertowego.

 IX. Osoba uprawniona do kontaktu:

Jacek Wawruszczak, tel. kont.: 502 465 453;e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 X. Załączniki do zapytania ofertowego nr 1/17:

 1. Przedmiary
 2. Lista zrealizowanych przez oferenta prac - formularz
 3. Wzór umowy o roboty budowlane
 4. Oświadczenie o braku powiązań
 5. Formularz ofertowy
 6. Decyzje administracyjne

Link do zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego: http://baza.gda.pl/przetargi

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1050937