loga ue

Wybrany wykonawca:

MCM Marek Cichocki ul. Pólnicy 19/5 80-177 Gdańsk
Oferta wpłynęła 18.08.2017 r. 
Cena - 39 999,98 PLN


I. Zamawiający:

Wspólnota Mieszkaniowe ul. Na Zaspę 34 B
Na Zaspę 34 B, 80-543 Gdańsk
NIP: 957-08-13-638

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest:remont fundamentu ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej, wykonanie izolacji pionowej murów.
2. Kod CPV/Nazwa kodu CPV: 45453000-7/roboty remontowe i renowacyjne
3. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera:

- przedmiar stanowiący załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
- Projekt Budowlany – część określająca technologię wykonania izolacji pionowej ściany fundamentowej stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na  budowę z dnia 11.10.2016r. Zostało zarejestrowane w dniu  13.10.2016r.  w wydziale Urzędu Miejskiego w Gdańsku pod numerem WUiA.I.6743.1772-1.2016.3 SJ.285540 z klauzulą "nie wniesiono sprzeciwu"

4. Warunki zamawiającego:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

a) posiadają udokumentowane doświadczenie obejmujące należyte wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert co najmniej 2 inwestycji polegających na wykonaniu remontu fundamentu ścian zewnętrznych kondygnacji podziemnej, wykonanie izolacji pionowej murów. Lista (wraz z załącznikami) wykonanych przez Oferenta prac stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zapytania. Oświadczenie winno zostać podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy składającego ofertę. Dowodem potwierdzenia należycie wykonanego zamówienia są protokoły odbioru, referencje lub inne dokumenty o podobnej wartości dowodowej;
b) posiadają opłaconą polisę OC odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na sumę nie mniejszą niż 100.000,- PLN (słownie: sto tysięcy złotych).

III. Termin realizacji umowy:

Maksymalnie 60 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:

a) zmiana uzasadniona będzie sytuacją której Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć;
b) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego.

Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których  zamawiający nie mógł przewidzieć.

Zaistnienie któregokolwiek z ww. zdarzeń lub okoliczności upoważnia zarówno Wykonawcę jak i Zamawiającego do żądania dokonania zmiany umowy, poprzez pisemne powiadomienie o tym drugiej strony. Powiadomienie powinno zawierać opis wydarzenia lub okoliczności z uzasadnieniem dającym podstawę do dokonania zmiany umowy oraz powinno być przedstawione w ciągu 7 dni od dnia, w którym strona umowy dowiedziała się lub powinna się dowiedzieć o danym zdarzeniu lub okolicznościach.

Wszelkie zmiany postanowień zawartej umowy mogą nastąpić za zgodą obydwu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem że istotne zmiany mogą być dokonane jedynie w ww. sytuacjach.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiający informuje, iż w umowie o realizację zamówienia będą zapisy zastrzegające do 100% kar umownych na rzecz zamawiającego na okoliczność nie wykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Wykonawcę, tj. Wykonanie zobowiązania niezgodnie ze sztuką inżynierską. Postanowienia dotyczące warunków zmiany umowy zawiera załącznik nr 4- projekt Umowy.

Kryteria oceny oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie następującym kryterium i ich wagami:

Kryteria:

1. cena - waga 60%
2. termin wykonania zamówienia - waga 25%
3. okres gwarancji na wykonane roboty budowlane - waga 15%

Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów jaką, po uwzględnieniu wagi, może osiągnąć oferta wynosi 100 pkt.

Punkty będą przyznawane według następujących zasad:

1. KRYTERIUM - cena
 
                            Cena oferowana minimalna brutto
            Cena =   ---------------------------------------------- 100 pkt  x 60%
                             Cena badanej oferty brutto

2. KRYTERIUM - termin wykonania zamówienia

- 45 i mniej dni od dnia podpisania umowy                   - 25 pkt
- od 46 do 48 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 18 pkt
- od 49 do 51 dni włącznie od dnia podpisania umowy - 12 pkt
- od 52 do 55 dni włącznie od dnia podpisania umowy -   7 pkt
- od 56 do 59 dni włącznie od dnia podpisania umowy -   3 pkt
- 60 dni włącznie od dnia podpisania umowy                -   0 pkt

Jeżeli Wykonawca określi termin wykonania zamówienia powyżej 60 dni - jego oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca ma obowiązek określić termin wykonania robót z dokładnością do pełnego dnia.

W przypadku określenia wartości w niepełnych dniach Zamawiający zaokrągli  wartość  do pełnego dnia zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym terminem wykonania robót. Tak określony termin zostanie wpisany do umowy jako termin zakończenia robót.

3. KRYTERIUM - okres gwarancji na wykonane roboty budowlane

- powyżej 60 miesięcy - 15 pkt
- powyżej 48 do 60 miesięcy - 9 pkt
- powyżej 36 do 48 miesięcy - 4 pkt
- powyżej 24 do 36 miesięcy - 1 pkt
- 24 miesiące - 0 pkt

Jeżeli Wykonawca określi okres udzielonej gwarancji poniżej 24 miesięcy - jego oferta zostanie odrzucona.

Wykonawca ma obowiązek określić okres gwarancji do pełnego miesiąca.

W przypadku określenia wartości w niepełnych miesiącach Zamawiający zaokrągli wartość do pełnego miesiąca zgodnie z zasadami matematycznymi i punktacja zostanie przyznana zgodnie z zaokrąglonym okresem udzielenia gwarancji. Tak określony okres gwarancji zostanie wpisany do umowy.

Punkty z w/w kryteriów  oddzielnie zostaną zsumowane.

V. Badanie ofert:

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Zamawiający w celu ustalenia czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie odpowiada treści i wymogom formalnym określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym oraz Wykonawca wezwany przez Zamawiającego nie udzieli wyjaśnień lub udzieli niewystarczających wyjaśnień.

VI. Miejsce i termin złożenia oferty:

1. Ofertę cenową należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie biura Zarządcy:
"Zarządzanie Nieruchomościami-Wiesława Sajko"
ul. Matejki 6/25, 80-232 Gdańsk.

2. Ofertę należy przesłać lub złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej pieczęcią wykonawcy, adresem zamawiającego oraz dopiskiem "oferta".

3. Termin składania ofert : do dnia 30 sierpnia do godz. 12.00.

VII. Informacje dodatkowe:

Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający upubliczni informację o wyniku postępowania na stronie internetowej oraz prześle do potencjalnych wykonawców którzy złożyli oferty.

 W przypadku wybrania oferty najkorzystniejszej wybrany wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem lub telefonicznie w celu podpisania umowy.

Jeżeli wykonawca którego oferta została wybrana uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia na każdym etapie jego przeprowadzania bez podania przyczyny.

W celu uniknięcia konfliktu interesów osoby wykonujące w imieniu Zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy, w tym biorące udział w procesie oceny ofert, nie mogą być powiązane osobowo lub kapitałowo z wykonawcami, którzy złożyli oferty. Powinny być to osoby bezstronne i obiektywne.

Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań osobowych lub kapitałowych z zamawiającym stanowi załącznik nr 5 niniejszego zapytania ofertowego.

VIII. Osoba uprawniona do kontaktu:

Wiesława Sajko tel.: (58) 347-02-66, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

IX. Załączniki do zapytania ofertowego:

1. Przedmiar
2. Projekt Budowlany – część określająca technologię wykonania izolacji pionowej ściany fundamentowej
3. Lista zrealizowanych przez oferenta prac
4. Wzór umowy o roboty budowlane
5. Oświadczenie o braku powiązań
6. Formularz ofertowy

"Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pn. „Rewitalizacja obszaru Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście w Gdańsku", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8, Działanie 8.1. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne – wsparcie dotacyjne, 8.1.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne realizowane dla Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta – mechanizm ZIT”.

Link do zapytania ofertowego na stronie Zamawiającego: http://www.znsajko.pl/1_12_przetargi.html

Link do zapytania ofertowego w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1047788