Wybór oferty

na dostawę serwera -1 szt.

W dniu 30 września 2019 r. w ramach przeprowadzonego zapytania ofertowego 6/2019 Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska dokonał wyboru składanych ofert i do podpisania umowy zaprosił Wykonawcę

COCON Systemy Komputerowe Sp. z o.o. Sp. k. ul Dworcowa 10a 46-300 Olesno, NIP 5761586447.

 


ZAPYTANIE OFERTOWE

6/2019

Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24 (80-855 Gdańsk) występuje z prośbą o złożenie oferty na zakup serwera – 1 szt.

Przewidywana wartość szacunkowa na zamówienie nie przekracza kwoty 30.000 euro, co oznacza, że nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.). Zgodnie jednak z Regulaminem udzielania w Biurze Rozwoju Gdańska zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro wprowadzonym Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Biura Rozwoju Gdańska z dnia 28 luty 2017 r. przystępujemy do badania rynku.

 

Zamawiający

Biuro Rozwoju Gdańska

ul. Wały Piastowskie 24

80 - 855 Gdańsk

 

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (przywiezienie do miejsca użytkowania) serwera -1szt. do Biura Rozwoju Gdańska.

 

Opis przedmiotu zamówienia

Charakterystyka przedmiotu zamówienia oraz minimalne parametry techniczne określa  specyfikacja nr 1.

 

wymagania

- oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy (bez śladów użytkowania), aktualnie produkowany na rynku (rok produkcji nie wcześniejszy niż 2018 r.)

- przedmiot zamówienia musi posiadać: kartę gwarancyjną, instrukcję obsługi, aprobaty techniczne, certyfikaty itp. oraz niezbędne dokumenty wymagane przy tego typu sprzęcie, oraz winien być wyposażony we wszystkie niezbędne elementy (przyłącza, kable itp.) niezbędne do uruchomienia i pracy u Zamawiającego do celu dla którego przedmiot zamówienia jest zakupywany.

- możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela

 

Termin realizacji zamówienia 

1.   Wymagany termin zakończenia realizacji dostaw: do 10.11.2019 r.

2.   Wymagany termin gwarancji na dostawę urządzeń wynosi:

- dla serwerów – minimum 5 lat gwarancji producenta realizowanej w miejscu instalacji sprzętu, z czasem dokonania naprawy lub zapewnienie sprzętu zastępczego do końca następnego dnia roboczego od przyjęcia zgłoszenia. Możliwość zgłaszania awarii w trybie 24/7.

Gwarancja

Minimalne warunki gwarancji.

1.   Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia serwisu gwarancyjnego w godzinach od 7:30 do 15:00 w dni robocze w miejscu dostawy urządzeń przez Wykonawcę.

2.  W okresie gwarancji wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia bezpłatnego serwisu dostarczonego przedmiotu zamówienia i wykonywania bezpłatnych napraw lub wymiany na wolny od wad, w przypadku wystąpienia uszkodzeń powstałych na skutek wad materiałowych, wykonania lub innych wad ukrytych.

3.    Wymagany przez zamawiającego czas naprawy wynosi 1 dzień licząc od dnia następnego zgłoszenia telefonicznego/faksem (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). 

Cena

Cena obejmuje wartość dostawy netto powiększona o podatek VAT.

Ponadto w cenę wliczona jest gwarancja i dostawa do siedziby Biura Rozwoju Gdańska.

Kryteria oceny

Kryterium 1: Cena – 90% + gwarancja  – 10%

Ocenie będzie poddawana cena netto powiększona o podatek VAT.

Termin składania ofert

Oferty należy składać do dnia 30.09.2019 r. do godziny 10-tej, elektronicznie na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub osobiście w sekretariacie (IV piętro) Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24 w Gdańsku.

Termin realizacji zamówienia  

1. Wymagany termin zakończenia realizacji dostaw: do 10.11.2019 r.

2. Wymagany termin gwarancji na dostawę urządzeń wynosi:

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, wraz z podaniem realnego terminu dostawy.

Do podpisania umowy zostanie zaproszony wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Umowa na dostawę zostanie podpisana z Wykonawcą w dniu rozstrzygnięcia tj. 30 września 2019 r.

Osoby upoważnione do kontaktu w tej sprawie są: Pan Krzysztof Wójcicki tel. 58 3084460, Pani Helena Żdżyłowska tel. 58 3084439.

Załączniki:

  1. Specyfikacja,
  2. Formularz ofertowy,
  3. Wzór umowy.