Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

 Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w lutym 2019 r. w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6%.

Określenie stanowiska urzędniczego : asystent/starszy asystent w Zespole Transportu

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy:
Miejsce pracy – parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem. Praca w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie. Praca wymaga również dokonywania inwentaryzacji stanu zagospodarowania w terenie, a także zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.

Główne obowiązki:

 • wykonywanie koncepcji transportowych do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w oparciu o programy typu CAD,
 • sporządzanie  analiz transportowych,
 •  udział w sporządzaniu urbanistycznych opracowań studialnych,
 •  prezentacje projektów na forum publicznym, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych,
 •  sporządzanie opinii na potrzeby Biura i miasta Gdańska,
 •  współtworzenie Transportowego modelu symulacyjnego miasta Gdańska.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budowy dróg, inżynierii ruchu lub inżynierii transportu,
 • minimum 3-letni staż pracy przy sporządzaniu dokumentacji projektowej w zakresie układu drogowego (koncepcje i projekty budowlane) – wymagane na stanowisku starszego asystenta,
 •  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie do 6 m-cy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy,
 •  wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:
              - na stanowisku asystenta  od 2800 zł do 3200 zł brutto
              - na stanowisku starszego asystenta  od 3200 zł do 3600 zł brutto,
 •  premię /zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska/
 • dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe /zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” / zgodnie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/.

 Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.),  tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy we wskazanym zakresie,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni  praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 •  kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych zawartych w aplikacji do realizacji procesu rekrutacji /według załączonego wzoru/.

 Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko asystenta/starszego asystenta w Zespole Transportu” do dnia 19.04.2019 roku (decyduje data wpływu do Biura).

List motywacyjny oraz składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci którzy:

- złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

- spełnią wszystkie wymagania niezbędne.