Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w lutym  2019 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Określenie stanowiska urzędniczego: starszy asystent/projektant w Zespole Środowiska

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

 Warunki pracy

Miejsce pracy – parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem.
Praca w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
Praca wymaga również dokonywania inwentaryzacji w terenie, zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami, wydziałami Urzędu Miejskiego i instytucjami.

Główne obowiązki:
- sporządzanie opracowań ekofizjograficznych (podstawowych i problemowych),
- sporządzanie prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów miejscowych,
- wykonywanie opracowań z zakresu ochrony i kształtowania środowiska dla potrzeb sporządzanych w Biurze analiz, opracowań i studiów,
- współudział w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: geografia, gospodarka przestrzenna,
- minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe z podobnym zakresem obowiązków na stanowisku starszego asystenta oraz 4-letnie na stanowisku projektanta,
- umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programów graficznych,
- umiejętność pracy z ArcGis lub QGIS,
- nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, tj. wymagania określone w art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r.
o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

Wymagania dodatkowe:
- umiejętność posługiwania się programami graficznymi w technologii 3D,
- umiejętność prezentacji opracowań na forum publicznym,
- znajomość języka angielskiego,
- prawo jazdy kategorii „B”.

Kandydatom oferujemy:
-
umowę o pracę, przy czym pierwsza umowa zawierana jest na czas określony maksymalnie do 6 m-cy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy,
- wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:

- na stanowisku starszego asystenta od 3200,- zł do 3600,- zł brutto,
- na stanowisku projektanta od 3200,-zł do 4000,-zł brutto,

- premię /zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska/,
- dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe (zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260),
- dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2217).

Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:
- list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
- kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy w wymaganym zakresie,
- oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
- oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
- kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w    13a  ust.  2  ustawy z 21 listopada 2008 r.   o pracownikach samorządowych ((t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych, innych niż wymagane przez przepisy prawa zawartych w aplikacji dla celów realizacji procesu rekrutacji /według załączonego wzoru/.

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko starszego asystenta/projektanta w Zespole Środowiska” do 29 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Biura).

List motywacyjny oraz składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

- złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

- spełnią wszystkie wymagania niezbędne.