Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

Wskaźnik zatrudnienia osób  niepełnosprawnych w listopadzie 2018 r., w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł mniej niż 6%.

Określenie stanowiska urzędniczego:

Asystent/starszy asystent/projektant w zespole urbanistycznym

Zatrudnienie na czas zastępstwa nieobecnego pracownika w związku z długotrwałą nieobecnością w pracy.

Wymiar etatu: pełen wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)

Warunki pracy

Miejsce pracy – parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem.

Praca w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Praca   wymaga   również  dokonywania  inwentaryzacji  w  terenie,  zewnętrznych  kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.

Główne obowiązki:

 • współudział w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 • współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych,
 • prezentacje projektów na forum publicznym, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych,
 • pełnienie roli projektanta wiodącego w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe architektoniczne, urbanistyczne lub z zakresu gospodarki przestrzennej,
 • doświadczenie (staż pracy) z zakresu sporządzania projektów urbanistycznych lub planowania przestrzennego – minimum 3-letnie na stanowisko starszego asystenta i minimum 4-letnie na stanowisko projektanta,
 • umiejętność obsługi pakietu MS Office oraz programów graficznych,
 • umiejętność pracy z MicroStation lub AutoCAD,
 • nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, tj. wymagania określone w art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260)

Wymagania dodatkowe:

-   umiejętność posługiwania się programami graficznymi w technologii 3D,
-   umiejętność prezentacji projektów na forum publicznym,
-   umiejętność pracy w zespole,
-   znajomość języka angielskiego

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę na zastępstwo,
 • wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:

na stanowisku asystenta od 2800,- zł do 3200,- zł brutto,
na stanowisku starszego asystenta od 3200,- zł do 3600,- zł brutto,
na stanowisku projektanta od 3200,-zł do 4000,-zł brutto,

 • premię /zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska/,
 • dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe (zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 1260),
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2217).

Dokumenty składane przez kandydatów winny zawierać:

 • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje oraz staż pracy w wymaganym zakresie,
 • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów zamierzających skorzystać  z  uprawnienia,  o  którym  mowa  w    13a  ust.  2  ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ((t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych, innych niż wymagane przez przepisy prawa zawartych w aplikacji dla celów realizacji procesu rekrutacji /według załączonego wzoru/

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „nabór na stanowisko asystenta/starszego asystenta/projektanta w zespole urbanistycznym – zatrudnienie na zastępstwo” do 21 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu do Biura).

List motywacyjny oraz składane oświadczenia powinny być opatrzone podpisem.

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenia tych dokumentów.

Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,
 • spełnią wszystkie wymagania niezbędne.