OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk

1. Stanowiska pracy: od asystenta/ starszego asystenta do projektanta/starszego projektanta w Zespole Środowiska i Inżynierii - stanowisko uzależnione będzie od posiadanych kompetencji, umiejętności i doświadczenia kandydata.

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.
- wykonywanie opracowań branżowych dotyczących zagadnień środowiska przyrodniczego do planów miejscowych, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i innych opracowań sporządzanych w Biurze, w tym: opracowań ekofizjograficznych podstawowych i problemowych oraz prognoz oddziaływania na środowisko projektów planów miejscowych,
- zbieranie materiałów wyjściowych do wykonania ww. opracowań m.in. opracowań, w tym inwentaryzacyjne prace w terenie, współpraca z instytucjami w zakresie pozyskiwania materiałów wyjściowych do planów miejscowych i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta; konsultacje z organami uzgadniającymi i opiniującymi,
- współpraca z projektantem prowadzącym w przygotowaniu koncepcji i zapisów ustaleń projektów planów, czynny udział w procedurze planistycznej odnoszącej się do zagadnień środowiska przyrodniczego (rady techniczne, opiniowanie, uzgodnienia, dyskusje publiczne w godzinach popołudniowych),
- udział w zespołach tematycznych dla rozwiązywania bieżących problemów miasta z zakresu środowiska przyrodniczego).

 3. Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), 1 etat, w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce pracy – parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem. Praca wymaga dokonywania inwentaryzacji w terenie, zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami
i instytucjami oraz udziału w dyskusjach publicznych, w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.

 4. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe magisterskie: geografia, gospodarka przestrzenna.
 2. na stanowisku asystenta nie wymaga się doświadczenia zawodowego, na pozostałych stanowiskach wymaga się min. 3 letniego stażu pracy,
 3. znajomość prawa z zakresu działania Biura, w szczególności ustaw: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy Prawo ochrony środowisko oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw, o pracownikach samorządowych,
 4. umiejętność interpretacji i stosowania prawa,
 5. samodzielność i umiejętność pracy pod presją czasu,
 6. umiejętność pracy w zespole,
 7. znajomość oprogramowania ArcGIS/ QGIS/ Microstation,
 8. nieposzlakowana opinia,
 9. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 10. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 5. Wymagania dodatkowe: brak

 6. Przewidywany termin zatrudnienia: luty / marzec 2021 r.

 7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Rozwoju Gdańska, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

8. Kandydatom oferujemy:

 1. umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony,
 2. wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziałach:

- na stanowisku asystenta/ starszego asystenta od 3700,-zł do 4300,-zł brutto,
- na stanowisku projektanta/ starszego projektanta od 4000,-zł do 5400,-zł brutto,

c. dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe (zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, (t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1282),
d. dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej,
(t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

9. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. list motywacyjny,
 2. kwestionariusz osobowy kandydata (według załączonego wzoru),
 3. oświadczenie o nieskazaniu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 5. oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 6. kserokopię dokumentu  potwierdzającego  niepełnosprawność,  jeśli  kandydat zamierza skorzystać z  uprawnienia, o którym mowa  w  13a  ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
 7. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z ogłoszenia o naborze (według załączonego wzoru),
 8. oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie (dot. obywatelstwa polskiego lub innego w przypadku obywateli Unii Europejskiej oraz obywateli innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 9. w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie
  w służbie cywilnej.

 10. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko w Zespole Środowiska i Inżynierii ” do dnia  1 lutego 2021 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Biura). Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:
Administrator danych:

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz  w jakim celu i jakim sposobem jest: Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z naszym inspektorem danych na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygniecie procesu rekrutacji.
Podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Podanie danych wynikających z tych przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona nam przez świadome przekazanie nam tych danych.
Okres przechowywania danych
Państwa  dane  osobowe  zgromadzone w procesie rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do  4 miesięcy  po zakończeniu procesu rekrutacji, a po tym czasie będą w sposób mechaniczny niszczone w siedzibie administratora, za wyjątkiem:
- danych osobowych  kandydata  wybranego  do zatrudnienia; jego dane zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej, natomiast jego imię, nazwisko oraz   miejsce   zamieszkania   w   rozumieniu   przepisów  Kodeksu  cywilnego  zostaną  podane  do  publicznej wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  administratora  – www.bip.brg.gda.pl  oraz  umieszczone  na tablicy informacyjnej w siedzibie administratora i będą tam pozostawały przez co najmniej 3 miesiące,
- danych osobowych  kandydatów  w  zakresie  imienia,  nazwiska,  niepełnosprawności (jeśli dotyczy),  miejsca zamieszkania  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  cywilnego, których dane zostaną umieszczone w Protokole z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska; ich dane w ww. zakresie będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku,  w którym zakończono proces rekrutacji.
Odbiorcy danych:
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania czy też archiwizacja i niszczenie dokumentów).
Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania, prawo do  usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mailowy lub pocztowy. Konsekwencja wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.
Przekazanie danych administratorowi poza procesem rekrutacyjnym
Dane osobowe kandydatów pozyskane w związku z dokumentami (ofertami) złożonymi:
- przed terminem podania ogłoszenia o naborze do publicznej wiadomości,
- po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
- bez wskazania stanowiska, na który prowadzony jest nabór,
- bez zachowania formy przewidzianej do składania dokumentów określonej w ogłoszeniu o naborze  będą niszczone w sposób mechaniczny w siedzibie administratora po stwierdzeniu tego faktu.

12. Inne informacje:

 1. spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, stażu, kwalifikacji i umiejętności powinno zostać udokumentowane poprzez złożenie kserokopii dokumentów bądź przedłożenie oryginałów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
 2. dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być na koszt kandydata przetłumaczone na język polski,
 3. do następnego etapu naboru zostaną zaproszeni kandydaci, którzy złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty oraz spełnią wszystkie wymagania niezbędne,
 4. informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – bip.brg.gda.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura.

 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 
Pobierz [pdf]
Kandydaci do pracy - zgoda na przetwarzanie danych
 
Pobierz [pdf]