Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk.

1. Stanowiska pracy:

projektant/starszy projektant w zespole urbanistycznym

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowiskach:

Współudział oraz pełnienie roli projektanta wiodącego w sporządzaniu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, współudział w sporządzaniu koncepcji, analiz i studiów urbanistycznych, uzasadnianie przyjętych rozwiązań projektowych, prezentacje projektów na forum publicznym.

3. Informacja o warunkach pracy na stanowiskach:

Praca w pełnym wymiarze czasu pracy (40 godzin tygodniowo), w siedzibie Biura, przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce pracy - parter, IV i V piętro budynku wyposażonego w windę, budynek z podjazdem. Praca wymaga również dokonywania inwentaryzacji w terenie, zewnętrznych kontaktów z mieszkańcami i instytucjami oraz udziału w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Miasta Gdańska.

4. Wymagania niezbędne:

a) wykształcenie wyższe architektoniczne, urbanistyczne lub z zakresu gospodarki przestrzennej,
b) doświadczenie (staż pracy) z zakresu sporządzania projektów urbanistycznych lub planowania przestrzennego - minimum 4-letnie na stanowisko projektanta i 5-letnie na stanowisko starszego projektanta,
c) nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, tj. wymagania określone w art. 6 ustawy z 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282).

5. Wymagania dodatkowe:

a) biegła umiejętność pracy w MicroStation lub AutoCAD oraz w programach graficznych,
b) umiejętność pracy w środowisku GIS (ArcGIS, QGIS),
c) znajomość oprogramowania do tworzenia baz danych,
d) umiejętność prezentacji projektów na forum publicznym,
f) umiejętność pracy w zespole.

6. Przewidywany termin zatrudnienia: marzec/kwiecień 2020 r.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Biurze Rozwoju Gdańska, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

8. Kandydatom oferujemy:

a) umowę o pracę; przy czym pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony, maksymalnie do 6 m-cy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy,
b) wynagrodzenie zasadnicze uzależnione od posiadanych kompetencji i doświadczenia, kształtujące się w przedziale:
na stanowisku projektanta od 3600,-zł do 4000,-zł brutto,
na stanowisku starszego projektanta od 4000,-zł do 4400,-zł brutto,
c) premię (zgodnie z Regulaminem wynagradzania pracowników Biura Rozwoju Gdańska),
d) dodatek „stażowy” oraz nagrody jubileuszowe (zgodnie z ustawą z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1282),
e) dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” (zgodzie z ustawą z 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1872).

9. Dokumenty składane przez kandydatów mają zawierać:

a) list motywacyjny,
b) kwestionariusz osobowy kandydata (według załączonego wzoru),
c) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
e) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
f) kserokopię dokumentu potwierdzającego  niepełnosprawność,  jeśli  kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. 2 ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282),
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Biuro Rozwoju Gdańska danych osobowych wykraczających poza zakres wynikający z ogłoszenia o naborze (według załączonego wzoru).

10. Miejsce i termin składania dokumentów:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Biura Rozwoju Gdańska, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko projektanta/starszego projektanta w zespole urbanistycznym” do 17 lutego 2020 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do Biura). Dokumenty, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu i jakim sposobem jest: Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 Gdańsk, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się     z naszym inspektorem danych na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie i rozstrzygniecie procesu rekrutacji.

Podstawa przetwarzania
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Ustawy o pracownikach samorządowych z 21 listopada 2008 r. Podanie danych wynikających z tych przepisów prawa jest obowiązkowe. W przypadku dobrowolnego podania innych danych, niż wynikające z ww. ustaw, podstawą przetwarzania jest zgoda, wyrażona nam przez świadome przekazanie nam tych danych.

Okres przechowywania danych
Państwa  dane  osobowe  zgromadzone  w  procesie  rekrutacyjnym  będą  przechowywane  do  4 miesięcy  po    zakończeniu   procesu   rekrutacji,   a   po   tym   czasie   będą   w  sposób  mechaniczny  niszczone  w  siedzibie administratora, za wyjątkiem:

  • danych osobowych  kandydata  wybranego  do zatrudnienia; jego dane zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej, natomiast jego imię, nazwisko oraz   miejsce   zamieszkania   w   rozumieniu   przepisów  Kodeksu  cywilnego  zostaną  podane  do  publicznej wiadomości  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  administratora  – www.bip.brg.gda.pl  oraz  umieszczone  na tablicy informacyjnej w siedzibie administratora i będą tam pozostawały przez co najmniej 3 miesiące,
  • danych osobowych  kandydatów  w  zakresie  imienia,  nazwiska,  niepełnosprawności (jeśli dotyczy),  miejsca zamieszkania  w  rozumieniu  przepisów  Kodeksu  cywilnego, których dane zostaną umieszczone w Protokole z przeprowadzonego naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Biurze Rozwoju Gdańska; ich dane w ww. zakresie będą przechowywane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym zakończono proces rekrutacji.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą nam usługi (np. serwis oprogramowania czy też archiwizacja i niszczenie dokumentów).

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, sprostowania, prawo do usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). Ponadto, w odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody macie Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Wycofać się ze zgody można w formie wysłania żądania na nasz adres e-mailowy lub pocztowy. Konsekwencja wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania przez nas tych danych.

Przekazanie danych administratorowi poza procesem rekrutacyjnym
Dane osobowe kandydatów pozyskane w związku z dokumentami (ofertami) złożonymi:
- przed terminem podania ogłoszenia o naborze do publicznej wiadomości,
- po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze,
- bez wskazania stanowiska, na który prowadzony jest nabór,
- bez zachowania formy przewidzianej do składania dokumentów określonej w ogłoszeniu o naborze będą niszczone w sposób mechaniczny w siedzibie administratora po stwierdzeniu tego faktu.

12. Inne informacje:

a) spełnienie wymagań dotyczących wykształcenia, stażu, kwalifikacji i umiejętności powinno zostać udokumentowane poprzez złożenie kserokopii dokumentów bądź przedłożenie oryginałów do wglądu podczas rozmowy kwalifikacyjnej,
b) dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być na koszt kandydata przetłumaczone na język polski,
c) do następnego etapu naboru zostaną zaproszeni kandydaci, którzy złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty oraz spełnią wszystkie wymagania niezbędne,
d) informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) – bip.brg.gda.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Biura.

 

2020-02-04 Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz [pdf]
2020-02-04 Kandydaci do pracy - zgoda na przetwarzanie danych Pobierz [pdf]