Projekt planu

Wrzeszcz Górny rejon alei Żołnierzy Wyklętych i ulicy Partyzantów

Nr planu
0867
Autor
Jarosław Wincek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 6 ha, znajduje się we Wrzeszczu Górnym i ograniczony jest ulicami: al. Żołnierzy Wyklętych, Obywatelską, Partyzantów i Zabytkową.
W części północnej granice przystąpienia obejmują pas drogowy al. Żołnierzy Wyklętych. Teren między ul. Partyzantów, a al. Żołnierzy Wyklętych jest w większości zagospodarowany zabudową mieszkaniową i usługową o różnych formach – kamienic i willi wolnostojących oraz powojennej pierzejowej zabudowy wielorodzinnej przy ul. Partyzantów. Obszar po zachodniej stronie ul. Zabytkowej to nieruchomość Transprojektu z zabudową usługową i towarzyszącym jej parkingiem.
Struktura własności obszaru jest zróżnicowana – grunty stanowią własność osób fizycznych, Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa, w tym w użytkowaniu wieczystym.
Znacząca większość terenu wskazanego do objęcia planem objęta jest granicami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Al. Żołnierzy Wyklętych i zachodnia część obszaru między nią i ul. Partyzantów objęta jest mpzp Wrzeszcz rejon ulic Słowackiego i Chrzanowskiego – z 2008 r. Wschodnia część tego obszaru, wraz z terenem ul. Partyzantów oraz nieruchomością Transprojektu, objęta jest mpzp ulicy Słowackiego – odcinek dolny – z 2003 r. Plany te ustalają przeznaczenie usługowe i mieszkaniowo-usługowe terenów.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w zakresie rozszerzenia wachlarza dopuszczonych funkcji oraz intensyfikacji parametrów zabudowy. W toku sporządzania planu nastąpi również weryfikacja granic pasa drogowego al. Żołnierzy Wyklętych wyznaczonego w planie obowiązującym i dostosowania go do podziałów geodezyjnych.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LXI/1571/23 z dnia 27-04-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LXI/1571/23 z dnia 27-04-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 27-04-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 17-05-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj