Projekt planu

Wrzeszcz Dolny w rejonie alei Hallera i Płażyńskiego

Nr planu
0719
Autor
Sylwia Możejko
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Dolny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 2,3 ha, położony jest we Wrzeszczu Dolnym, pomiędzy alejami Hallera i Płażyńskiego oraz ul. Gdańską.

Obecnie obszar ten nie jest użytkowany. W jego granicach znajdują się pozostałości po zagospodarowaniu nieruchomości przy ul. Gdańskiej 40 – parterowego budynku oraz niewielkich obiektów gospodarczych, a także zieleń wysoka i średnia. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W części południowej – w rejonie skrzyżowania ul. Gdańskiej i al. Hallera – obowiązuje mpzp Wrzeszcz Dolny rejon Kolonii Żeńcy i Kolonii Uroda w mieście Gdańsku z 2007 r. Na pozostałym terenie – mpzp rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu w mieście Gdańsku z 2003 r.

Zgodnie z ustaleniami planów obowiązujących obszar proponowany do objęcia planem przeznaczony jest na zabudowę usługową z wyłączeniem funkcji chronionych przed wysokim natężeniem hałasu, jak: budynki związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży, czy szpitale i domy opieki społecznej. Plany obowiązujące włączają przedmiotowy obszar do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB) – z czego wynika konieczność zachowania wysokiego udziału powierzchni biologicznie czynnej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, tak by rozszerzyć możliwości inwestycyjne na terenach gminnych. Zgodnie z obowiązującym Studium dla obszaru proponowanego do objęcia planem miejscowym wskazuje się dominację funkcji mieszkaniowo-usługowej jako przewidywany kierunek przekształceń w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów. Ponadto w wyniku weryfikacji zasięgu OSTAB przedmiotowy obszar znalazł się poza jego granicami.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXI/798/20 z dnia 17-12-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXI/798/20 z dnia 17-12-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 05-01-2021 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj