Projekt planu

Ujeścisko - rejon ulic Przemyskiej i Wadowickiej

Nr planu
1862
Autor
Agnieszka Szadkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 9,9 ha, znajduje się na Ujeścisku, między osiedlami zlokalizowanymi przy ulicach Przemyskiej, Płockiej, Wadowickiej, Jeleniogórskiej oraz w rejonie ulicy 11 Listopada.
Obecnie we wschodniej części usytuowana jest zabudowa mieszkaniowa szeregowa oraz wielorodzinna. Zachodnia część to Wąwóz Ujeścisko wraz z ciągiem pieszym biegnącym w zieleni. Grunt w części stanowi własność prywatną oraz Gminy Miasta Gdańska.
Przeważająca część wskazanego do objęcia planem terenu znajduje się w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Ujeścisko rejon ulicy Przemyskiej w mieście Gdańsku z 2003 r.,
  • Zakoniczyn na wschód od ulicy Unruga w mieście Gdańsku z 2005 r.,
  • Ujeścisko - ciąg pieszy w rejonie ulicy Wadowickiej w mieście Gdańsku z 2018 r.

Obszar ten przeznaczony jest w planach obowiązujących pod zabudowę usługową, mieszkaniową, wydzielony ciąg pieszy, zieleń urządzoną. Południowo-wschodnia część obszaru nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania pozwalającego na wyznaczenie rezerwy terenu dla realizacji celu publicznego - zieleni ogólnodostępnej i wzmocnienie potencjału rekreacyjnego Wąwozu Ujeścisko. Zgodnie z polityką Miasta zasadne jest stworzenie i objęcie ochroną wielofunkcyjnych przestrzeni zielonych, umożliwiających rekreację oraz poprawę warunków życia mieszkańców.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych a także do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIX/1483/23 z dnia 09-02-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIX/1483/23 z dnia 09-02-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 09-02-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28-02-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj