Projekt planu

Stogi rejon Pustego Stawu

Nr planu
1434
Autor
Danuta Giorewa-Brach
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Stogi Mieszkaniowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 46,3 ha, położony jest na wyspie Stogi w rejonie Pustego Stawu. Teren graniczy od północnego zachodu z ulicą Nowotną, od północnego wschodu ze strefą rurociągów przesyłowych na wschodniej części wyspy Stogi, od południowego wschodu z terenami leśnymi, a od południa z ulicą Stryjewskiego oraz terenami zabudowy mieszkaniowo-usługowej.
Obecnie na przeważającym obszarze terenu objętego planem znajduje się ewidencyjny las. Wyjątek stanowią ciągi komunikacyjne wydzielone jako drogi oraz dwa zbiorniki wodne wraz z systemem rowów melioracyjnych. Ww. ciągi są zagospodarowane jako ciągi pieszo-rowerowe o naturalnej nawierzchni, z których ważniejsze ciągi są oświetlone. Dookoła zbiornika wodnego urządzono liczne miejsca służące do uprawiania sportu i rekreacji, w tym niewielki pomost w południowo-zachodniej części zbiornika oraz boisko otoczone lasem w centralnej części obszaru objętego planem. Przeważają grunty stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, poza niewielkim fragmentem należącym do Skarbu Państwa przy południowo-zachodniej granicy planu.
Wskazany do objęcia planem teren w przeważającej części znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Krakowiec – Górki Zachodnie w mieście Gdańsku z 2000 roku, który dla terenu zbiorników wodnych i otaczających ich lasów ustala funkcję zieleni dostępnej (z uwzględnieniem lasu ochronnego). Do obszaru planu włączono również niewielkie fragmenty planów miejscowych Stogi Mieszkaniowe w rejonie ulic Wrzosy i Stryjewskiego w mieście Gdańsku z 2012 roku oraz Krakowiec - rejon ul. Kępnej w mieście Gdańsku z 2008 roku, które obejmują tereny o funkcji mieszkaniowo-usługowej (zawierającej m.in. ciąg pieszo-jezdny i zieleń do utrzymania lub wprowadzenia) oraz las z ciągiem pieszym.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy zgodnie z wytycznymi projektowymi wynikającymi
z opracowania Gdańskich Przestrzeni Lokalnych oraz wpisem do rejestru zabytków jako leśny park kuracyjny wokół Jeziora Pusty Staw w Gdańsku – Stogach (Decyzje Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2019 i 2020 roku), w kierunku podniesienia jakości przestrzeni rekreacyjno-turystycznych w rejonie Pustego Stawu. Dodatkowo w ramach sporządzania planu miejscowego zakłada się ochronę walorów przyrodniczych, w szczególności dla terenów położnych na południowy wschód od Pustego Stawu.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Ze względu na znaczną powierzchnię oraz charakter obszaru proponowanego do objęcia planem miejscowym, rysunek planu zostanie sporządzony na mapie w skali 1:2000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIV/1357/22 z dnia 29-09-2022 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIV/1357/22 z dnia 29-09-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 29-09-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 13-10-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 20-09-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj