Projekt planu

Stogi rejon Pola Bitewnego na Półwyspie Westerplatte

Nr planu
1316
Autor
Ilona Bogdańska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Stogi Portowe
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 27,5 ha, położony jest na północy Wyspy Portowej – Stogi i obejmuje część półwyspu Westerplatte. Obszar prawie w całości jest wpisany do rejestru zabytków jako Pole Bitewne na Półwyspie Westerplatte i uznany za Pomnik Historii rozporządzeniem Prezydenta RP z 22.08.2003 r. Obecnie na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest zieleń parkowa jako część zagospodarowania pola bitewnego Westerplatte z zachowanymi elementami zabudowy i Pomnikiem Obrońców Westerplatte.

Grunty stanowią własność Gminy Miasta Gdańsk, Skarbu Państwa oraz Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Na obszarze obowiązują:

  • miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Westerplatte-Twierdza Wisłoujście w mieście Gdańsku z 2002 roku, który przeznacza teren pod zieleń dostępną, parking samochodowy i strefę umocnień brzegowych,
  • oraz miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Port Północny I z 2009 roku, obejmujący fragment południowy obszaru, z przeznaczeniem na cele węzła integracyjnego komunikacji morskiej i lądowej, ulicy zbiorczej – ul. mjr. H. Sucharskiego oraz bocznicy kolejowej na Westerplatte.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia oraz sposobu zagospodarowania i zabudowy terenu tak, aby umożliwić zachowanie, ochronę i utrwalenie zasobów środowiska kulturowego (zabytkowych, historycznych i krajobrazowych) przy równoczesnej poprawie dostępności i walorów użytkowania. Obecne ustalenia planu wykluczają realizację nowej zabudowy (przeznaczenie pod zieleń i brak ustalonych warunków urbanistycznych) co uniemożliwia wprowadzenie obiektów służących ekspozycji muzealnej i edukacji oraz utrudnia realizację podstawowych zadań funkcjonującym tu jednostkom muzealnym. Zmiana planu zmierzać będzie do umożliwienia realizacji obiektów o funkcjach muzealno-ekspozycyjnych z niezbędnym zapleczem użytkowym, które wpiszą się w kontekst historycznego otoczenia. Realizacje te są szczególnie ważne dla rozwoju funkcji turystycznej, muzealnej i edukacyjnej na tym obszarze.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LI/1507/18 z dnia 23-04-2018 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LI/1507/18 z dnia 23-04-2018 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 09-05-2018 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 02-05-2019 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj