Projekt planu

Stare Szkoty - rejon ulicy Brzegi

Nr planu
1762
Autor
Joanna Mańkowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie

UZASADNIENIE


Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,72 ha, położony jest w dzielnicy Orunia - Św. Wojciech - Lipce, na Starych Szkotach wzdłuż ulicy Brzegi na odcinku między ulicami Cienistą i Szkocką.
Obecnie w obszarze tym w północnej części znajduje się zabudowa mieszkaniowa, południowa część jest niezagospodarowana. Wzdłuż wschodniej granicy obszaru biegnie Kanał Raduni. Na obszarze objętym granicami planu występują grunty stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, Skarbu Państwa oraz prywatne.
Wskazany do objęcia planem teren w większości znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm III –Anielinki w mieście Gdańsku z 2008 roku oraz, na północnym fragmencie, Chełm II w mieście Gdańsku z 2006 roku. Zachodnia część obszaru nie jest objęta żadnym obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z ustaleniami ww. planów, tereny przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, mieszkaniową i usługową, teren ulicy dojazdowej (ulica Brzegi) oraz teren wód powierzchniowych śródlądowych (Kanał Raduni). Na obszarze występują obiekty o wartościach kulturowych, a Kanał Raduni wpisany jest do rejestru zabytków województwa pomorskiego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU


Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, który umożliwi realizację założeń Gdańskiej Polityki Wodnej – Polityki potoków i małych rzek poprzez utworzenie terenu miejskiej zieleni urządzonej ogólnodostępnej. Tereny rekreacyjne w sąsiedztwie Kanału Raduni oraz Szańca Jezuickiego zostaną połączone ciągiem pieszym, który zostanie też ustalony w planie. Nowe zagospodarowanie zwiększy dostępność mieszkańców do terenów zieleni w tym rejonie.
W północnej części planu zostanie również zweryfikowana linia zabudowy, co pozwoli na rozbudowę budynków przy ulicy Brzegi i poprawę warunków mieszkaniowych ich właścicieli.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia L/1256/22 z dnia 26-05-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu L/1256/22 z dnia 26-05-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 26-05-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 10-06-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (W trakcie)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 22-03-2023 Czytaj [pdf]
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj