Projekt planu

Stare Szkoty – cmentarz św. Ignacego

Nr planu
1760
Autor
Winicjusz Momont
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Chełm
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 13,80 ha jest położony w Gdańsku – Chełmie i ograniczony: od północy Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi im. Elizy Orzeszkowej oraz ulicą Kolonia Anielinki, od wschodu ul. Brzegi, od południa ul. Podmiejską i od zachodu ul. Zamiejską.

Granice planu obejmują tereny zabudowy usługowej: kościoła pw. Św. Ignacego Loyoli wraz z przyległym cmentarzem św. Ignacego i niezagospodarowanymi działkami przeznaczonymi pod jego rozbudowę, Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych a także zabudowy mieszkaniowej. Na obszarze objętym granicami planu występują głównie grunty stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, powiatu, prywatne a także kościołów i związków wyznaniowych.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w większości w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Chełm III – Anielinki w mieście Gdańsku z 2008 roku oraz na południowym fragmencie, ulicy Nowej Podmiejskiej na odcinku od ulicy Raduńskiej do Kanału Raduni w mieście Gdańsku z 2002 roku.

Zgodnie z ustaleniami ww. planów, teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, zabudowę usługową, zieleń urządzoną i cmentarz a także pod teren drogi wewnętrznej i wydzielonego ciągu pieszego. Na obszarze występują obiekty wpisane do rejestru zabytków oraz obiekty o wartościach kulturowych, a wschodnia część obszaru znajduje się w granicach strefy ochrony konserwatorskiej zespołu urbanistycznego Stare Szkoty.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiającego powiększenie istniejącego cmentarza św. Ignacego, znajdującego się w sąsiedztwie kościoła pw. św. Ignacego Loyoli, w związku
z wyczerpywaniem się miejsc grzebalnych na cmentarzach komunalnych.

W sytuacji deficytu miejsc grzebalnych w Gdańsku, w sporządzonej w 2012 roku „Analizie programowo – przestrzennej potrzeb terenowych na miejsca cmentarne dla mieszkańców Gdańska” wytypowano 5 obszarów odpowiednich dla tej funkcji, dla których w pierwszym etapie należy sporządzić miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jednym ze wskazanych terenów jest obszar objęty granicami przystąpienia. Plan umożliwi również weryfikację układu drogowego ulic Kolonii Anielinki oraz Zamiejskiej a także rewizję ustaleń wyznaczonej w planie obowiązującym dominanty kompozycyjnej.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXIX/733/20 z dnia 29-10-2020 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXIX/733/20 z dnia 29-10-2020 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 12-11-2020 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj