Projekt planu

Rudniki rejon ulicy Gdańskiego Kolejarza

Nr planu
1528
Autor
Danuta Giorewa-Brach
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Błonia - Płonia
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 7,2 ha, położony jest na południowym skraju zabudowy mieszkaniowej w Rudnikach, w bezpośrednim sąsiedztwie kolejowej bazy transportowej.
Obecnie przedmiotowy teren w dużej części pokryty jest zielenią nieurządzoną z niewielkim placem zabaw oraz zabudową mieszkaniową jednorodzinną o walorach kulturowych i historycznej strukturze przestrzennej. W południowej części terenu znajduje się ulica Gdańskiego Kolejarza. Granicami planu objęty również został rów odwadniający (północna część obszaru planu). Grunty stanowią w większości własność Gminy Miasta Gdańska i własność prywatną oraz w niewielkiej części Skarbu Państwa.
Obszar wskazany do objęcia planem znajduje się w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Rudniki-Błonia rejon ul. Miałki Szlak w mieście Gdańsku z 2000 roku, Rudniki Błonia rejon węzła Elbląska Trasy Sucharskiego i szkoły przy ulicy Miałki Szlak w mieście Gdańsku z 2017 roku oraz Rudniki Błonia-Zachód z 2007 roku. Ustalenia planów przeznaczają teren pod funkcje usługowe, usługowo-mieszkaniowe, drogowe i kolejowe.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia i warunków zagospodarowania z wykorzystaniem wytycznych zawartych w karcie Gdańskich Przestrzeni Lokalnych „Rudniki – rejon ul. Gdańskiego Kolejarza”. Zmiany w zakresie obowiązujących ustaleń planistycznych obejmować będą wykształcenie terenu dla rekreacji i integracji mieszkańców z zielenią towarzyszącą oraz wskazanie terenów pod zainwestowanie, wpisujące się w strukturę zespołu zabudowy na Rudnikach a także wyznaczenie terenu rowu melioracyjnego z dojazdem eksploatacyjnym.
Obszar, obecnie w znacznej części pokryty jest zielenią nieurządzoną (występują skupiska drzew i krzewów), ma duży potencjał rekreacyjno-krajobrazowy, a operator bazy przeładunkowej LOTOS nie jest zainteresowany poszerzaniem swojego terenu w kierunku ulicy Gdańskiego Kolejarza.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIX/1478/23 z dnia 09-02-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIX/1478/23 z dnia 09-02-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 09-02-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28-02-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj