Projekt planu

Płonia rejon ul. Płońskiej i Zagroble

Nr planu
1527
Autor
Joanna Jankowska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Błonia - Płonia
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 35,1 ha położony jest na Płoni, między ulicą Płońską a brzegiem Martwej Wisły – stanowi międzywale Martwej Wisły.
Przeważająca część terenu wykazuje cechy nieużytku porolnego z zadrzewieniami i zakrzaczeniami oraz z obniżeniami terenowymi wypełnionymi wodą – teren przydepresyjny. Grunty stanowią własność prywatną i Gminy Miasta Gdańska.
Obszar wskazany do objęcia planem znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego GDAŃSK - PŁONIA w rejonie ulic Naftowa, Benzynowa i Płońska w mieście Gdańsku z 2006 roku, z ustaleniem przeznaczenia pod zieleń krajobrazowo-ekologiczną wraz z wyznaczonym korytarzem infrastruktury technicznej.


ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia produkcyjno-usługowo-składowego, w tym dopuszczenia lokalizowania Odnawialnych Źródeł Energii (OZE), m. in. wolnostojących urządzeń fotowoltaicznych oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.
Przedmiotowy teren przylega bezpośrednio do drogi wodnej jaką jest Martwa Wisła, która stanowi akwen portu morskiego w Gdańsku - teren zlokalizowany jest w granicach administracyjnych portu. Sporządzenie planu jest zgodne z polityką rozwoju miasta, która zakłada racjonalne, dostosowane do potrzeb zagospodarowanie terenów w granicach portu. Wprowadzenie funkcji przemysłowo-usługowo-portowej umożliwi powstanie nowych miejsc pracy oraz wzmocni potencjał gospodarczy miasta. Opracowanie planu jest zgodne z polityką przestrzenną określoną w Studium, w zakresie kierunku rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-portowych wspierających zidentyfikowaną portową tożsamość miasta.
Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.
Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.
Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.
W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.
Skala opracowania planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIX/1479/23 z dnia 09-02-2023 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIX/1479/23 z dnia 09-02-2023 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 09-02-2023 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 28-02-2023 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj