Projekt planu

Zaspa Rozstaje rejon ulic Leszczyńskich i Chrobrego

Nr planu
0626
Autor
Sylwia Możejko
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zaspa
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 14,3 ha, położony jest w zachodniej części dzielnicy Zaspa Rozstaje i ograniczony jest ulicami Augustyna Necla, Leszczyńskich oraz Bolesława Chrobrego. Sąsiaduje od południa i zachodu z zabudową wielorodzinną spółdzielni mieszkaniowej „Rozstaje”, z zabudową szeregową od północnego zachodu oraz ze stacją uzdatniania wody „Zaspa Wodna” od północnego wschodu.

Obecnie obszar ten w większości zajmuje Park Millenium Gdańska. W części południowej terenu znajduje się budynek handlowo – usługowy, w którym siedzibę ma Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rozstaje” oraz nieruchomość, na której mieściła się do niedawna drukarnia. Przeważają nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Gdańska, pozostałe są w użytkowaniu wieczystym oraz własności spółek prawa handlowego.

Na większości wskazanego do objęcia planem terenu nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Niewielki fragment wskazanego do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zaspa - rejon ul. Leszczyńskich w mieście Gdańsku z 2000 r. (nr 0611). Plan dla tego obszaru ustala teren obsługi komunikacji z preferowaną funkcją parkingu.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu, określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy oraz ochrona walorów przyrodniczych Parku Millenium Gdańska. W odniesieniu do południowej części obszaru proponowanego do objęcia planem przewiduje się wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej, zgodnie ze Studium. Zakładany kierunek zmian przestrzennych w rejonie skrzyżowania ul. Leszczyńskich i Chrobrego realizuje politykę w zakresie rozwoju miasta do wewnątrz.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.  

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLIX/1247/22 z dnia 28-04-2022 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLIX/1247/22 z dnia 28-04-2022 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 28-04-2022 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 12-05-2022 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj