Projekt planu

Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS

Nr planu
0160
Autor
Adrianna Chramęga
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

 UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 4,2 ha, położony jest w dzielnicy Żabianka, w rejonie przystanku SKM Żabianka-AWFiS i ulicy Subisława.

Obecnie w obszarze tym znajdują się pozostałości dawnego boiska sportowego, zespół pawilonów handlowych, dojście piesze do przystanku SKM, tereny zielone oraz odcinki ulic Subisława i Rybackiej. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska oraz Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w większości w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Drogi Czerwonej” na odcinku od drogi „Nowej Abrahama” do drogi „Nowej Spacerowej” w Gdańsku z 2008 roku. Ustalenia planu przeznaczają ten teren pod funkcję węzła integracyjnego, zieleń oraz drogę. Na południowym fragmencie obszaru wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację tymczasowej funkcji sportowo-rekreacyjnej – boiska treningowego na terenie rezerwowanym obecnie na cele publiczne - węzeł integracyjny oraz drogę. Dopuszczenie możliwości realizacji małego boiska treningowego pozwoli na właściwe zagospodarowanie terenu po dawnym boisku Gdańskiego Klubu Sportowego Champion, podniesienie jakości funkcjonalno-przestrzennej obszaru i zaspokojenie potrzeb treningowych Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego oraz mieszkańców.   

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych.

Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Skala opracowania rysunku planu 1:1000.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe Można zgłaszać wnioski do planu do 2021-12-10
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLI/1044/21 z dnia 2021-10-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLI/1044/21 z dnia 2021-10-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Prezentacja z sesji RMG 2021-10-28 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-11-10 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj