Projekt planu

Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna II

Nr planu
2418
Autor
Ilona Bogdańska
Jednostka urbanistyczna
Wyspa Sobieszewska
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Port
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 41,91 ha, położony jest w dzielnicy Wyspa Sobieszewska i graniczy: od wschodu z ulicą Świbnieńską, od południa z ulicą Boguckiego i terenami mieszkaniowo-usługowymi, od zachodu z ulicą Trałową aż do wejścia na plażę, od północy z pasem lasów nadmorskich.

Granice planu obejmują tereny zabudowy głównie mieszkaniowej i mieszkaniowo-usługowej na północ od ulicy Boguckiego oraz układu komunikacyjnego ulic Boguckiego, Wiosłowej i Trałowej od skrzyżowania z ulicą Boguckiego do wejścia na plażę nr 7. Dodatkowo w granicach planu znalazł się teren usługowy po południowej stronie ulicy Boguckiego.

Na obszarze objętym granicami planu występują grunty własności m.in. podmiotów prywatnych, Województwa Pomorskiego, Gminy Miasta Gdańska, użytkowników wieczystych gruntów gminnych i Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Wyspy Sobieszewskiej z 1999r. oraz Wieniec, Komary w rejonie ulic Begoniowej i Trałowej z 2009r. Ustalenia planów przeznaczają przedmiotowy obszar pod funkcje mieszkalnictwa z usługami, usług, produkcyjno-usługowe oraz komunikacyjne, parkingi oraz ciąg pieszy do plaży.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią wzmocnienie walorów turystycznych Wyspy Sobieszewskiej w rejonie Świbna i poprawę jakości życia mieszkańców i turystów wypoczywających na tym terenie.

Zmiana zapisów obowiązującego planu będzie dotyczyła m.in.: weryfikacji ustaleń
w zakresie planowanych funkcji, ustanowienia ciągu pieszo-rowerowego w terenach leśnych, weryfikacji parametrów urbanistycznych i linii zabudowy na terenach mieszkaniowo-usługowych i usługowych.

Obowiązujący plan miejscowy przeznacza teren głównie pod funkcję mieszkaniowo-usługową, dla której ustalono wskaźniki urbanistyczne dopuszczające zabudowę ekstensywną. Dla terenów sąsiadujących z terenami leśnymi określono linię zabudowy
min. 30m od krawędzi lasu dla nowych lokalizacji i min. 10m od krawędzi lasu dla działek wydzielonych przed uchwaleniem planu. Wstępne analizy oraz konsultacje społeczne wykazały konieczność weryfikacji tych ustaleń.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Jednocześnie stanowisko Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej wskazuje na brak możliwości uzyskania decyzji uzgadniającej projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wyspa Sobieszewska – centrum Świbna, sporządzanego od 2015r., w zakresie zagospodarowania terenów międzywala rzeki Wisły Przekop.
W związku z powyższym w obecnie przyjętych granicach planu nie znalazł się ten teren
i granica od wschodu przebiega wzdłuż ulicy Świbnieńskiej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XI/180/19 z dnia 2019-05-30 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XI/180/19 z dnia 2019-05-30 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-06-12 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2019-09-25 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj