Projekt planu

Wrzeszcz Górny rejon ul. Traugutta i ul. Sobieskiego

Nr planu
0849
Autor
Jarosław Wincek
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 16,5 ha znajduje się w Gdańsku, w dzielnicy Wrzeszcz Górny i obejmuje północną i zachodnią część tzw. Góry Szubienicznej (Galgenberg) położonej pomiędzy ulicami: Traugutta, Sobieskiego i lasem otaczającym teren stadionu piłkarskiego oraz teren po zachodniej stronie ul. Sobieskiego, ograniczony od północy ul. Traugutta i od zachodu projektowaną tzw. ulicą Nową Politechniczną. Zabudowa i związane z nią zagospodarowanie działek w obszarze proponowanym do objęcia planem skupione są wzdłuż ulic Traugutta i Sobieskiego. Dominuje tu funkcja mieszkaniowa o formie wolnostojących budynków jednorodzinnych – często w złym stanie technicznym - wraz z zabudową gospodarczą oraz pojedyncze obiekty o funkcji usługowej (drukarnia, zakład ślusarski). W obszarze planu, po południowej stronie ul. Traugutta zlokalizowane są także nowe obiekty Politechniki Gdańskiej: budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii oraz laboratorium innowacyjnych technologii elektroenergetycznych LINTE^2. Położone powyżej zabudowy zbocza wzgórza są w dużej mierze porośnięte zielenią - miejscami o charakterze leśnym bądź będącymi pozostałością dawnych sadów. Znaczny fragment zachodniego zbocza obejmują tereny częściowo zlikwidowanych rodzinnych ogrodów działkowych im. W.Witosa. Na wzgórzu zlokalizowany jest wyłączony z eksploatacji zbiornik wody „Stary Sobieski” oraz pozostałości cmentarza krematoryjnego, na którym dokonywano pochówków urnowych w latach 30-tych i 40-tych XX wieku. Większość obszaru proponowanego do objęcia planem stanowią grunty gminne – w południowej i zachodniej części wzgórza (w części we władaniu ogrodów działkowych) oraz większość położonych przy ulicach działek związanych z istniejącą zabudową mieszkaniową. Działki w użytkowaniu wieczystym Politechniki Gdańskiej obejmują znaczną część północnego zbocza wzgórza oraz większość obszaru proponowanego do objęcia planem po zachodniej stronie ul. Sobieskiego. Występują także pojedyncze działki prywatne – w północno wschodniej części obszaru proponowanego do objęcia planem Na obszarze, dla którego proponowane jest sporządzenie planu nie obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalony w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2007 r. dominujący kierunek zmian w strukturze przestrzennej i przeznaczeniu terenów dla przedmiotowego obszaru to funkcja usługowa. Cały obszar planu włączony został w Studium w obszar Centralnego Pasma Usługowego - będącego istotnym elementem tożsamości Gdańska i podstawowym miejscem rozwoju funkcji metropolitalnych.

W ramach CPU na wolnych terenach we Wrzeszczu Górnym – Aniołkach i Diabełkowie Studium postuluje utworzenie kompleksu naukowo technologicznego w oparciu o sąsiadujące z tym rejonem miejsce koncentracji usług nauki.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Obszar, dla którego proponowane jest sporządzenie planu miejscowego jest głównym obszarem rozwojowym Politechniki Gdańskiej i tym samym Centralnego Pasma Usługowego, co zostało potwierdzone w obowiązującym Studium miasta Gdańska. Niemniej jednak jest to w większości teren trudny inwestycyjnie z racji małej dostępności komunikacyjnej oraz uwarunkowań środowiskowych – licznych zadrzewień i występowania terenów o znacznych spadkach, gdzie może występować zagrożenie osuwania się mas ziemnych. Na możliwość przekształceń funkcjonalno-przestrzennych tego obszaru wpływają także uwarunkowania wynikające z konieczności ochrony dziedzictwa kulturowego – dawnego cmentarza krematoryjnego oraz zbiornika wody – zlokalizowanych w górnej części wzniesienia. Analizy wymaga także zasadność oraz przestrzenny zasięg dalszego funkcjonowania ogrodów działkowych na zachodnim zboczu wzniesienia. Podstawowym celem planu jest zatem - wynikające z analizy powyższych uwarunkowań – wskazanie terenów, na których możliwe i celowe jest wprowadzenie nowej zabudowy oraz tych, które powinny pozostać niezabudowane. Ponadto celem planu jest określenie zasad obsługi komunikacyjnej oraz zasięgu przestrzennego i rzeczowego ochrony obiektów cennych przyrodniczo i kulturowo. Przewiduje się także korektę szerokości linii rozgraniczających ulicy Traugutta, tak by w przyszłości możliwa była realizacja brakujących chodników oraz przebudowa skrzyżowania z ul. Sobieskiego. Przystąpienie do sporządzenia planu miejscowego, który w oparciu o analizę uwarunkowań określi przeznaczenie, sposób zagospodarowania i warunki zabudowy ważnego terenu rozwojowego jest zatem w pełni uzasadnione. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Skala opracowania planu 1:1000. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne. Przewiduje się, zgodność rozwiązań przyjętych w planie z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.  

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LII/1154/14 z dnia 24-04-2014 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LII/1154/14 z dnia 24-04-2014 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj