Projekt planu

Wrzeszcz Górny – rejon Alei Grunwaldzkiej i ulicy Jana Matejki

Nr planu
0860
Autor
Małgorzata Szypcio
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 7,2 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym i obejmuje kwartały zabudowy pomiędzy Aleją Grunwaldzką a ulicą Jana Matejki - od ul. Jaśkowa Dolina do ul. Do Studzienki.

Obecnie obszar ten jest zabudowany zwartą, pierzejową zabudową mieszkaniowo-usługową. Zabudowa wolnostojąca znajduje się przy północnej stronie ulicy Jana Matejki oraz wewnątrz kwartałów. Większość budynków w omawianym obszarze to III-V kondygnacyjne kamienice mieszkalne z I poł. XX wieku. Pozostałe budynki to zabudowa współczesna, która powstała po 1945r. jako uzupełnienie budynków zniszczonych w II wojnie światowej.

Grunt stanowi własność: Gminy Miasta Gdańska, Skarbu Państwa, Województwa Pomorskiego, Powiatu, Skarbu Państwa, spółek prawa handlowego i osób fizycznych.

Na większości terenu wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje obecnie żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jedynie niewielki fragment ulicy Jana Matejki (o powierzchni ok. 0,01 ha) znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Dzielnica Wrzeszcz, rejon ul. Matejki w mieście Gdańsku (nr 0807) z 2001r. Plan dla tego obszaru ustala funkcję ulicy zbiorczej (fragment chodnika) oraz strefę mieszaną usługowo-mieszkaniową zawierającą zabudowę wielorodzinną i usługową.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

 Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Obszar planu przylega bezpośrednio do Alei Grunwaldzkiej, głównej arterii komunikacyjnej Gdańska, wskazanej jako ciąg ulicy głównej w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska z 2018r. Zgodnie ze Studium ciąg Al. Grunwaldzkiej wraz z najbliższym sąsiedztwem (odcinek od ul. Kościuszki do ul. Miszewskiego) jest jednym z obszarów przestrzeni publicznej, dla których obowiązkowe jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Północny fragment obszaru planu (plac na początku ul. Jaśkowa Dolina) jest integralną częścią przestrzeni publicznej Alei Grunwaldzkiej. Obszar planu znajduje się w Centralnym Paśmie Usługowym oraz w obrębie ośrodka usługowego o randze ogólnomiejskiej i metropolitalnej.

Kolejnym celem planu jest ochrona walorów architektonicznych historycznej zabudowy Wrzeszcza Górnego z uwagi na położenie w wyznaczonym w Studium „obszarze do objęcia ochroną ze względu na zachowany stan struktury przestrzennej”.

Sporządzenie planu jest zgodne z polityką miasta zawartą w Studium - w zakresie poprawy jakości i atrakcyjności przestrzeni publicznych, ochrony wartości kulturowych oraz polityką rozwoju miasta do wewnątrz.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XIII/261/19 z dnia 29-08-2019 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XIII/261/19 z dnia 29-08-2019 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 11-09-2019 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 01-07-2021 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj