Projekt planu

Wrzeszcz Dolny rejon ulicy Kochanowskiego i tzw. Drogi Zielonej

Nr planu
0712
Autor
Brak
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Dolny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 10,00 ha jest położony w Gdańsku – Wrzeszczu Dolnym pomiędzy linią kolejową, a ul. Kochanowskiego. Od północy graniczy z ul. Uczniowską. W obszarze tym zawierają się tereny kolejowe i odcinek budowanej tzw. Drogi Zielonej. W przeważającej części obszar planu stanowi własność Skarbu Państwa w wieczystym użytkowaniu PKP. W północnej części obszaru planu znajdują się działki gminne. Na niewielkim fragmencie wskazanego do objęcia planem obszaru obowiązuje obecnie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego rejonu Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu w mieście Gdańsku (Uchwała nr XII/312/2003 Rady Miasta Gdańska z dnia 28 sierpnia 2003 roku), który przeznacza przedmiotowy fragment terenu na odcinek realizowanej obecnie tzw. Drogi Zielonej i niewielkie fragmenty funkcji produkcyjno – usługowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest określenie zasad i możliwości przekształceń terenów pokolejowych zlokalizowanych pomiędzy torowiskiem, a ul. Kochanowskiego. Ponadto celem planu jest wyregulowanie linii rozgraniczających realizowanej tzw. Drogi Zielonej - dostosowanie szerokości linii rozgraniczających drogi do obecnego (nowego) wydzielenia działki drogowej i przeznaczenie uwolnionego w ten sposób terenu na cele komercyjne. Sprecyzowanie zasad polityki miasta w odniesieniu do gruntów kolejowych, w zakresie ich przeznaczenia i kształtowania zabudowy może wpłynąć pozytywnie na zagospodarowanie zdegradowanego obecnie terenu i jego bezpośrednie sąsiedztwo (PGE Arena, Międzynarodowe Targi Gdańskie). Dodatkowo celem sporządzenia planu będzie dostosowanie zapisów planistycznych do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się zgodność rozwiązań przyjętych w planie z polityką przestrzenną miasta określoną w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXV/507/12 z dnia 23-04-2012 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXV/507/12 z dnia 23-04-2012 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj