Projekt planu

Wronia Górka

Nr planu
1235
Autor
Piotr Zasada
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Siedlce
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 14  ha, położony jest w dzielnicy Aniołki, a jego granice obejmują – zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały – tereny leśne zlokalizowane na Wroniej Górce oraz działkę zabudowaną przy ul Kopernika.

Przez tereny leśne – położone w granicach przystąpienia - przebiegają wytyczone ciągi piesze. W północno-wschodniej części obszaru, na działce prywatnej, usytuowano budynek usługowy i mieszkalny. Pozostały grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach trzech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: Aniołki, rejon ulic Mikołaja Kopernika i Elizy Orzeszkowej z 2005 r., Śródmieście – rejon węzła komunikacyjnego Brama Oliwska z 2007 r. oraz Kolonii Jordana, Ochota i Przybyszewskiego z 2004 r. Ustalenia planów określają przeznaczenie Wroniej Górki jako teren leśny, w części północno-wschodniej przewidziano teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, w części południowo-wschodniej teren usług, zaś w części południowo-zachodniej teren zieleni urządzonej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy w sposób umożliwiający między innymi realizację Centrum Opieki Wyręczającej dla Dzieci i Osób Dorosłych przy ulicy Kopernika. Zmiana parametrów urbanistycznych zwiększy możliwości inwestycyjne działki, na której Fundacja Hospicyjna planuje budowę nowego ośrodka. Ponadto celem sporządzenia planu jest  umożliwienie kompleksowego zagospodarowania terenu Wroniej Górki na park leśny, z zachowaniem istniejących drzew i walorów przyrodniczych obszaru. Możliwe będzie wprowadzenie infrastruktury oświetleniowej, a także elementów małej architektury, co w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz komfortu użytkowników parku.

Zmiana ta jest zgodna z polityką Miasta zawartą w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska dotyczącą przeznaczenia gruntów leśnych na Wroniej Górce na park leśny w celu poprawy standardów zamieszkania mieszkańcom przyległej zabudowy.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W ramach prac nad planem konieczna będzie zmiana przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia IX/145/19 z dnia 2019-04-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu IX/145/19 z dnia 2019-04-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-05-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2020-01-15 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj