Projekt planu

Ujeścisko - centrum dzielnicy Południe w rejonie ulicy Warszawskiej

Nr planu
1859
Autor
Magdalena Kawka
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Zakoniczyn - Łostowice
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 12,5 ha, znajduje się na Ujeścisku oraz na Jasieniu, w rejonie ulic Warszawskiej, Piotrkowskiej.

Obecnie obszar ten jest w większości niezagospodarowany. Grunt w przeważającej części stanowi własność Gminy Miasta Gdańska. Niewielki południowo-zachodni fragment jest własnością prywatną.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • Ujeścisko - rejon ulicy Warszawskiej w mieście Gdańsku z 2002 r.,
  • Zakoniczyn na zachód od ulicy Unruga w mieście Gdańsku z 2005 r.,
  • Zakoniczyn – rejon Potoku Oruńskiego i ulicy tzw. Nowej Bulońskiej Południowej w mieście Gdańsku z 2016 r.,
  • Jasień – rejon ulicy Lawendowe Wzgórze w mieście Gdańsku z 2017 r.

Obszar przeznaczony jest w obowiązujących planach pod zabudowę mieszkaniową intensywną, mieszkaniowo-usługową oraz pod usługi oświaty. Ponadto plany wyznaczają tereny dróg: zbiorczych, lokalnych i dojazdowych oraz wydzielonego ciągu pieszego i pieszo-jezdnego.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią powstanie centrum dzielnicy Południe. Cel jest zgodny z polityką Miasta wyrażoną w uchwalonym w 2018 roku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, które zakłada relokację dzielnicowego ośrodka usługowego w kierunku południowym. Realizacja wielofunkcyjnego ośrodka usługowego z atrakcyjną przestrzenią publiczną umożliwi wykreowanie centrum dzielnicy wzmacniając jej lokalną tożsamość. Zakłada się poszerzenie oferty usługowej, co odpowiada na zapotrzebowanie mieszkańców dzielnicy Południe i umożliwi stworzenie nowych miejsc pracy. Dynamiczny rozwój centrum dzielnicy oraz realizacja sieci drogowej wraz z węzłem integracyjnym, a także potencjalny przebieg trasy PKM Południe, wpływają na zmianę sposobu funkcjonowania rejonu i powodują konieczność dostosowania ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXXVIII/969/21 z dnia 2021-08-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXXVIII/969/21 z dnia 2021-08-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2021-09-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA (Zrealizowany) Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej 2021-10-13 Szczegóły
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj