Projekt planu

Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej

Nr planu
2353
Autor
Winicjusz Momont
Jednostka urbanistyczna
Jasień - Szadółki
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Południe
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

 Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 43,8 ha, położony jest w Szadółkach, w jednostce pomocniczej Jasień. Od północy obejmuje osiedla mieszkaniowe przy ulicy Potęgowskiej i Leszczynowej oraz tereny niezainwestowane pomiędzy ulicami Stężycką i Potęgowską, a od zachodu graniczy z zabudową mieszkaniową przy ulicy Stężyckiej. Od południa granicę wyznaczają tereny wzdłuż Potoku Szadólskiego i Potoku Oruńskiego. Ponadto jego granice przebiegają wzdłuż ulic: Stężyckiej, Lubowidzkiej i Jabłoniowej.

W obszarze tym dominuje zabudowa mieszkaniowa. Znajdują się tu również nieużytki
i uprawy rolne. Grunt w granicach przystąpienia posiada zróżnicowaną strukturę własnościową. Nieruchomości należą do Gminy Miasta Gdańska, osób fizycznych, niewielki procent powierzchni planu stanowią działki Skarbu Państwa, spółek prawa handlowego i inne.

Wskazany do objęcia granicami planu teren jest w całości pokryty obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego:

  • Szadółki – ulica tzw. „Nowa Stężycka” z 2007 r.,
  • Szadółki – rejon ulic Jabłoniowej i tzw. „Nowej Abrahama” z 2003 r.,
  • Szadółki rejon ulic Stężyckiej i Lubowidzkiej z 2006 r.,
  • Szadółki rejon ulicy Lubowidzkiej z 2003 r.,
  • Jasień - rejon ulicy Źródlanej w mieście Gdańsku z 2018 r.
  • Jasień - rejon ulicy Nowej Leszczynowej w mieście Gdańsku z 2016 r.

Powyższe plany miejscowe w granicach przystąpienia ustalają dla terenów zróżnicowane przeznaczenie: pod zabudowę mieszkaniową, mieszkaniowo-usługową, składową, usługi (w tym usługi oświaty) oraz zieleń.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które pozwoli na dostosowanie ustaleń planistycznych do dróg projektowanych w procedurze uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. Planowane na podstawie ww. procedury inwestycje drogowe spowodowały konieczność zweryfikowania rezerw drogowych, linii rozgraniczających terenów i ich dostępności komunikacyjnej. Konieczna będzie m. in. zmiana lokalizacji rezerwy pod planowaną szkołę. Dla terenu, obejmującego m.in. nieruchomości gminne, zlokalizowanego na północy pomiędzy ulicami Stężycką i Potęgowską, zostaną wprowadzone zapisy pozwalające na wydzielenie terenu pod drogę łączącą Nową Stężycką z drogą projektowaną w sąsiednim planie. Ponadto celem sporządzenia planu jest ustalenie w rejonie ulicy Jabłoniowej i Nowej Jabłoniowej lokalizacji, kształtu i parametrów lokalnego ośrodka usługowego wraz z ogólnodostępną przestrzenią publiczną w powiązaniu z terenem gminnym zagospodarowanym w formie parku nad Zielonym Stawem. Ustalenia planistyczne dla gminnych działek objętych północno-zachodnią granicą planu przy ul. Stężyckiej  zostaną zweryfikowane z uwagi na sąsiedztwo ośrodka usługowego wskazanego w sąsiednim planie. Zakłada się również dopuszczenie funkcji usługowej po wschodniej stronie ulicy Jabłoniowej. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/361/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem XVII/361/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [pdf]
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj