Projekt planu

Suchanino – rejon ulic Schuberta i Nowolipie

Nr planu
1236
Autor
Piotr Zasada
Jednostka urbanistyczna
Siedlce
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 17,17 ha, położony jest na Suchaninie, na wzgórzach ponad Węzłem Emaus. Jego granice stanowią: od zachodu ulice Schuberta i Nowolipie, od południa ul. Kartuska, od wschodu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna przy ul. Kolonia Zręby oraz wielorodzinna przy ul. Czajkowskiego, od północy ulica Otwarta, osiedle wielorodzinne przy ul. Kurpińskiego oraz jednorodzinne przy ul. Tylewskiego.

W obrębie terenu znajduje się Szkoła Podstawowa nr 42, niepubliczna szkoła Be Montessori School, obiekt gastronomiczny oraz budynki mieszkalne jednorodzinne. Teren na zapleczu budynku Sali Królestwa Świadków Jehowy wykorzystywany jest jako boisko trawiaste do gry w piłkę, a skrawek terenu przy szkole Montessori zagospodarowano na plac zabaw dla dzieci. W sąsiedztwie osiedla wielorodzinnego przy ul. Kurpińskiego znajduje się wygrodzona nieruchomość po dawnym parkingu strzeżonym dla samochodów osobowych. W granicach terenu znalazły się także odcinki ulic Otwartej i Czajkowskiego. Pozostałą cześć terenu zajmują nieużytki oraz zieleń na skarpach.

Grunty w obrębie opracowania w większej części stanowią własność Gminy Miasta Gdańska, z wyjątkiem terenu szkoły Montessori (własność spółki prawa handlowego), obiektu gastronomicznego i zabudowy mieszkaniowej przy ul. Otwartej (własność prywatna). Cztery działki w okolicach szkoły i ul. Kurpińskiego znajdują się w użytkowaniu wieczystym od gminy. Fragmenty skarp przy ul. Nowolipie należą do Skarbu Państwa, podobnie jak obiekt infrastruktury na jej szczycie, który jest w użytkowaniu wieczystym Pomorskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Na większości obszaru wskazanego do objęcia planem nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jedynie dwa tereny przylegające do ul. Kolonia Zręby, o powierzchni ok. 0,45 ha znajdują się w obrębie mpzp Kolonia Zręby w mieście Gdańsku z 2001 roku. Plan ustala dla tych terenów funkcje ciągu pieszego i zieleni dostępnej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią realizację ogólnodostępnej zieleni rekreacyjnej oraz rozwój funkcji oświatowych, opiekuńczych i sportowych. Stworzenie i atrakcyjne zagospodarowanie parku o bogatej rzeźbie terenu, w dzielnicy z deficytem ogólnodostępnych przestrzeni rekreacyjnych, wpłynie na podniesienie jakości życia jej mieszkańców. Cel ten jest zgodny z polityką Miasta zawartą w Studium, dotyczącą zwiększenia dostępności do zieleni urządzonej, poprzez jej zachowanie i poprawę walorów, a także w zakresie poprawy dostępu do infrastruktury społecznej.

Dodatkowo celem sporządzenia planu będzie podniesienie jakości, poprawa bezpieczeństwa i dostępu do szkoły, poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej placówki.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XVII/365/19 z dnia 2019-11-28 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XVII/365/19 z dnia 2019-11-28 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-12-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj