Projekt planu

Strzyża - rejon ulic Płk. Wilka Krzyżanowskiego, Żeglarskiej i Bernarda Chrzanowskiego

Nr planu
0862
Autor
Dorota Korzeniowska
Jednostka urbanistyczna
Wrzeszcz Górny
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Wrzeszcz
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,36 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym i obejmuje kwartał zabudowy pomiędzy ulicami Płk. Wilka-Krzyżanowskiego, Żeglarską i Bernarda Chrzanowskiego.

Obecnie na obszarze znajduje się zespół budynków szkolnych (IX LO) oraz przychodnia. Grunt stanowi własność: Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Wrzeszcz - Strzyża II – Oliwa w mieście Gdańsku (nr 0216) z 2002r., który ustala funkcje wydzielone niechronione zarezerwowane dla obiektów użyteczności publicznej (infrastruktura społeczna) oraz drogi.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwią rozbudowę istniejącej funkcji oświaty. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do aktualnej sytuacji ekonomiczno - prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”.

W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XIV/300/19 z dnia 2019-09-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XIV/300/19 z dnia 2019-09-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-10-09 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj