Projekt planu

Śródmieście rejon ulic 3 Maja i Kurkowej

Nr planu
1197
Autor
Katarzyna Rosiak
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE
Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 1,7ha, jest położony na terenie Śródmieścia w rejonie ulic Kurkowej i 3 Maja. Obecnie na obszarze tym usytuowane jest Pogotowie Socjalne dla Osób Nietrzeźwych, budynek usługowy oraz garaże i budynki gospodarcze wzdłuż północnej i południowej granicy terenu. Obszar położony w sąsiedztwie ulicy 3 Majaj est niezainwestowany. Grunt stanowi głównie własność Skarbu Państwa we władaniu Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku. Północna część opracowania i niewielka działka w części południowej należą do Gminy Miasta Gdańska, a pojedyncze działki w części północnej i południowej stanowią własność prywatną. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach dwóch obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Śródmieście rejon Grodzisko w mieście Gdańsku z 2001 roku i Śródmieście - rejon ulicy 3-go Maja nr 5 i 6 w mieście Gdańsku z 2010r. Ustalenia obowiązujących planów przeznaczają przedmiotowy teren pod funkcje usługowe w tym wymiaru sprawiedliwości i ulicę lokalną.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU
Celem sporządzenia planu jest ustanowienie na całym obszarze planu funkcji publicznej–usługi wymiaru sprawiedliwości. Zmiana przeznaczenia i ustanowienie na całym obszarze planu(z wyjątkiem ulicy lokalnej)funkcji publicznej, przyczyni się do podwyższenia poziomu bezpieczeństwa planowanych obiektów prokuratury. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XXX/813/16 z dnia 2016-10-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XXX/813/16 z dnia 2016-10-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2016-11-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu 2018-07-24 Szczegóły
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj