Projekt planu

Śródmieście - rejon dworca autobusowego

Nr planu
11106
Autor
Katarzyna Rosiak
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 1,13ha, położony jest w dzielnicy Śródmieście i obejmuje teren dworca autobusowego, a jego granice stanowią -zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały:

-od północy: działka nr 6/12 z budynkiem dawnego Arsenału (obecnie budynkiem mieszkalnym),
-od wschodu: ulica 3 Maja, -od południa: działka nr 12/34 z budynkiem dawnej Szkoły Wojskowej (obecnie budynkiem biurowym) oraz teren Sądu Okręgowego,
-od zachodu: teren Centrum Hewelianum.

Obecnie w obszarze tym funkcjonuje dworzec dla autobusów dalekobieżnych z budynkiem kas i miejscami odstawczymi. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście -rejon Grodzisko z 2001r. Powyższy plan ustala na przedmiotowym obszarze dworzec pasażerski wraz z usługami towarzyszącymi oraz funkcję biurową.

25 czerwca 2020 roku, na XXIV Sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła uchwałę o rozszerzeniu granic planu w kierunku wschodnim i południowym o obszar o powierzchni 1,75  ha.

Teren, o który poszerzono granice przystąpienia, jedynie w części południowej objęty jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na pozostałym obszarze nie obowiązuje żaden plan miejscowy. Działki objęte nowymi granicami w planie Śródmieście - rejon Grodziska z 2001 r. przeznaczone zostały na funkcje usługowe oraz drogowe. Grunt w części południowej stanowi własność Gminy Miasta Gdańska zaś ulica 3 Maja własność Skarbu Państwa.

Celem rozszerzenia granic sporządzanego planu jest umożliwienie, zgodnie z sugestią Narodowego Instytutu Dziedzictwa, ukształtowania zachodniej pierzei ulicy 3 Maja w nawiązaniu do historycznego kształtu zabudowy. Koncepcja ta posiada również akceptację Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Objęcie granicami opracowania fragmentu ulicy 3 Maja umożliwi uporządkowanie sytuacji planistycznej oraz określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnej dla realizacji ulicy i dojazdów dla istniejącej i planowanej zabudowy. Plan obowiązujący z 2001 roku oraz plany sąsiednie nie zabezpieczają w pełni możliwości dojazdu i wymagają w tym zakresie weryfikacji.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy tak, aby umożliwić wprowadzenie nowych obiektów usługowych (z utrzymaniem funkcji dworca pasażerskiego) kształtujących zachodnią pierzeję ulicy 3Maja, zachowując jednocześnie widok na fortyfikacje na Górze Gradowej oraz widok z Góry Gradowej na Główne i Stare Miasto. Wprowadzenie nowej zabudowy -o wysokim standardzie architektonicznym - wzdłuż ulicy 3 Maja znacząco poprawi jakość przestrzeni publicznej w okolicy stanowiącej wizytówkę Gdańska dla wielu przyjezdnych, którzy właśnie tutaj mają pierwszy kontakt z miastem. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

 

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVII/1690/18 z dnia 2018-09-27 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVII/1690/18 z dnia 2018-09-27 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-10-08 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Zmienione granice przystąpienia XXIV/639/20 z dnia 2020-06-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP XXIV/639/20 z dnia 2020-06-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2020-07-08 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj