Projekt planu

Śródmieście – Bastion Św. Elżbiety

Nr planu
1178
Autor
Dorota Kucharczak
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 0,24 ha, zlokalizowany jest w Śródmieściu, pomiędzy ulicami Podwale Grodzkie, Wały Jagiellońskie i Bastion Św. Elżbiety. W granicach opracowania znajdują się Bastion Św. Elżbiety przy ulicy Wały Jagiellońskie 5 (obiekt wpisany do rejestru zabytków), w którym obecnie prowadzona jest działalność usługowa oraz niewielki zieleniec w części północnej. Grunt w większości stanowi własność prywatną, do gminy należy niewielki fragment w części północnej. Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście - rejon Targu Siennego, Podwala Grodzkiego i Nowych Ogrodów w mieście Gdańsku, z 2005 roku, który na przedmiotowym obszarze ustala funkcję usługową (teren 001-U33).

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest dostosowanie parametrów urbanistycznych do potrzeb projektowanego obiektu usługowego jako przekrycia Bastionu Św. Elżbiety. Wstępny projekt przekrycia i adaptacji uzyskał akceptację Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Analiza wykazała, że nowa inwestycja nie wpłynie negatywnie na walory użytkowe tego obszaru oraz jego sąsiedztwa. Nowy sposób zagospodarowania podniesie walory krajobrazowe, a tym samym rangę ważnego rejonu miasta - w pobliżu Dworca Głównego. Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska". W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LIII/1198/14 z dnia 2014-05-29 Czytaj [png]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LIII/1198/14 z dnia 2014-05-29 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany)
Opinia MKUA (Zrealizowany)
Wyłożenie (Zrealizowany) Protokół z dyskusji publicznej 2015-11-23 Czytaj [pdf]
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do projektu planu 2015-12-21
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko 2015-12-21
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj