Projekt planu

Sienna Grobla - rejon ulic Wiesława i Siennickiej

Nr planu
11107
Autor
Tomasz Lewandowski
Jednostka urbanistyczna
Śródmieście Historyczne
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni 15,88 ha, położony jest w dzielnicy Śródmieście Historyczne. Od wschodu graniczy z ulicą Siennicką, od zachodu z niezagospodarowanymi terenami poprzemysłowymi oraz terenem obecnie realizowanego osiedla mieszkaniowego Nadmotlavie Estate, od północy z rzeką Martwą Wisłą, a od południa z odcinkiem ulicy Długa Grobla i odcinkiem ulicy Wiesława włącznie.

Obecnie obszar ten jest częściowo zainwestowany i ma charakter produkcyjno-usługowo-magazynowy. W granicach przystąpienia zlokalizowane są przedsiębiorstwa Lotos Petrobaltic S.A. (w sąsiedztwie rzeki Martwej Wisły) oraz Metalzbyt Sp. z o.o.
(w sąsiedztwie ulicy Wiesława). W centralnej części obszaru zlokalizowana jest Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza nr 2 Gdańsk – Śródmieście. Pozostały obszar to niezagospodarowany teren poprzemysłowy.

Grunt stanowi w większości własność Skarbu Państwa i Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. W południowo-zachodniej części zlokalizowany jest grunt spółki prawa handlowego. Własność Gminy Miasta Gdańska stanowi jedynie odcinek ulicy Wiesława i odcinek drogi dojazdowej do terenu przedsiębiorstwa Lotos Petrobaltic S.A.w północno-wschodniej części.

Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieście – rejon Siennej Grobli i Polskiego Haka w mieście Gdańsku z 2005 roku. Ustalenia planu przeznaczają ten teren głównie pod funkcje produkcyjne i usługowe oraz odcinek projektowanej ulicy
tzw. Nowej Wałowej.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Głównym celem publicznym sporządzenia planu jest zarezerwowanie terenu pod odcinek drogi stanowiący kontynuację drogi projektowanej w planie sąsiednim (mpzp Polski Hak – rejon ulicy tzw. Nowej Wałowej w mieście Gdańsku – nr 11102) wraz z regulacjami obsługi komunikacyjnej terenów inwestycyjnych.

Dodatkowo celem planu jest dopuszczenie funkcji mieszkaniowej w zwiększonym zakresie ze względu na zmieniający się charakter obszaru Siennej Grobli (wycofywanie się funkcji produkcyjnej). Takie działanie jest zgodne z polityką miasta zawartą  w SUiKZP, tzw. rozwoju miasta do wewnątrz, czyli intensyfikowania zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną  i transportową.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń  do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XIV/301/19 z dnia 2019-09-26 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XIV/301/19 z dnia 2019-09-26 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-10-09 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj