Projekt planu

Siedlce rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II

Nr planu
1233
Autor
Monika Rościszewska
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Jednostka urbanistyczna
Siedlce
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Śródmieście
Rysunek granic planu
legenda
Baza aktów planowania przestrzennego
Więcej
Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Plan zawieszony

 UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 1,76  ha, położony jest w dzielnicy Siedlce: od północy graniczy z działkami 161 (zabudowana), 164 i 200 obręb 78, od zachodu graniczy z zabudowanymi działkami zlokalizowanymi wzdłuż zachodniej granicy ulicy Goszczyńskiego oraz z działką drogową ulicy Kartuskiej, od wschodu graniczy z działkami nr 212, 213 i 220/2, południową granicę stanowi południowa linia rozgraniczająca ulicy Kartuskiej.

Obecnie obszar ten jest zabudowany: w części południowej niską parterową zabudową usługową przylegającą do ulicy Kartuskiej, w części wschodniej zabudową mieszkaniową na działce nr 211/1, w części północnej zabudową mieszkaniową jednorodzinną na działce nr 162/1, pozostałą część stanowią tereny zielone porastające skarpę. Przez teren przebiega sieć ciepłownicza. Grunt stanowi w większości własność spółek prawa handlowego, zabudowane działki nr 162/1 i 211/1 (po obrysie budynku) stanowią własność Gminy Miasta Gdańska w użytkowaniu wieczystym. Działki o przeznaczeniu komunikacyjnym stanowią własność Skarbu Państwa – ulica Kartuska oraz Gminy Miasta Gdańska – ulica Goszczyńskiego.

Wskazany do objęcia planem teren częściowo znajduje się w granicach obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ulicy Kartuskiej i ulicy Seweryna Goszczyńskiego w mieście Gdańsku. Plan ustala zieleń do utrzymania i wprowadzenia zarówno na terenach komunikacyjnych, jak i o przeznaczeniu mieszkaniowo-usługowym.

            ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy.

Przystąpienie do prac nad planem podyktowane jest wyrokiem WSA z dn. 03.11.2016, który stwierdził nieważność karty terenu 001-M/U31 w części obejmującej działki nr 169/2, 170 i 210, pozostawiając zapisy obowiązującego planu na działkach 166/2, 167/2 168/2, gdzie znajdują się fragmenty obszaru zieleni do utrzymania i wprowadzenia (z zakazem zabudowy). Powoduje to, że właściciel nieruchomości nie może racjonalnie zagospodarować wszystkich działek jako jednego terenu inwestycji.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej. Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XLIV/1215/17 z dnia 26-10-2017 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XLIV/1215/17 z dnia 26-10-2017 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 07-11-2017 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj