Projekt planu

Rejon tzw. "Zielonego Bulwaru" na odcinku od alei gen. Józefa Hallera do hali Ergo Areny

Nr planu
0155
Autor
Krzysztof Krzemiński
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni około 25,7 ha, położony jest w Pasie Nadmorskim pomiędzy terenami osiedli Wejhera (Żabianka), Przymorze, Zaspa, a terenem Parku Reagana i lasów nadmorskich. Obejmuje on fragment rezerwy pod tzw. „Drogę Zieloną” od alei gen. Józefa Hallera do rejonu hali Ergo Arena.

            W granicach obszaru znajdują się ulica Czarny Dwór, fragmenty ulic Piastowskiej i Pomorskiej, tereny zieleni nieurządzonej, a w rejonie ul. Orłowskiej zespól garaży boksowych i tymczasowe boisko. W przeważającej części grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska i Skarbu Państwa, pozostała część to grunty prywatne, Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym i Powiatu.

            Wskazany do objęcia planem teren znajduje się w granicach czterech obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: rejonu „Drogi Zielonej” na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem z roku 2003, Drogi Zielonej od ul. Jana Pawła II do torów kolejowych z Gdańska do Nowego Portu z roku 2003, Velodromu na Zaspie pomiędzy aleją Jana Pawła II oraz aleją gen. Józefa Hallera z roku 2012, Pasa Nadmorskiego rejon ulic Czarny Dwór, Hallera z 2006 roku.  

W ustaleniach planów są to głównie tereny o funkcji drogowej – rezerwa pod tzw. „Drogę Zieloną” oraz na niewielkich fragmentach w rejonie skrzyżowania alei gen. Józefa Hallera z ulicą Czarny Dwór o funkcji zieleni, lasów i usługowej.

 ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

            Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy, które umożliwia przyjęcie nowych standardów dla projektowanego ciągu ulicznego nazywanego „Zielonym Bulwarem”, w miejscu rezerwy „Drogi Zielonej”.

Głównym zadaniem stawianym „Zielonemu Bulwarowi” jest połączenie funkcji transportowej z lokalnymi potrzebami mieszkańców. Koncepcja „Zielonego Bulwaru” przedstawiająca nowe podejście miasta do projektowania ulicy miejskiej, prezentowana była społeczności lokalnej w 2016 roku. Odbył się cykl spotkań z wszystkimi zainteresowanymi (12 spotkań, około 500 uczestników). 23 kwietnia 2018 roku Rada Miasta Gdańska uchwaliła dokument nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, który w swoich ustaleniach zmienił dotychczasową klasę rezerwy drogowej tzw. „Drogi Zielonej” z ulicy głównej na ulicę zbiorczą. Zmiana obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizuje nową politykę miasta wpisującą się w zrównoważoną mobilność.

            Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do występujących uwarunkowań funkcjonalno-przestrzennych oraz do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

            Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia LVIII/1741/18 z dnia 2018-10-25 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu LVIII/1741/18 z dnia 2018-10-25 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2018-10-30 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj