Projekt planu

Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast

Nr planu
0157
Autor
Ilona Bogdańska
Jednostka urbanistyczna
Oliwa Dolna
Zespół projektowy
Zespół Urbanistyczny Oliwa
Rysunek granic planu
legenda

UZASADNIENIE

Obszar proponowany do objęcia planem miejscowym, o powierzchni ok. 5,8 ha, położony jest w Oliwie Dolnej w rejonie hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena przy granicy z miastem Sopotem.

W obszarze znajduje się hala widowiskowo-sportowa Erga Arena (w części), drobna zabudowa gospodarcza oraz fragment Placu Dwóch Miast. Grunt stanowi własność Gminy Miasta Gdańska, Gminy Miasta Sopotu i Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Młodych” (ok. 1% obszaru planu) oraz współwłasność dwóch gmin Gdańska i Sopotu.

Na większości wskazanego do objęcia planem terenu nie obowiązuje żaden miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, jedynie część południowo-wschodnia znajduje się w granicach obowiązujących m.p.z.p.: Oliwa Dolna rejon ulicy Gospody w mieście Gdańsku z roku 2003 oraz rejonu „Drogi Zielonej” na odcinku od Al. Jana Pawła II do granicy z miastem Sopotem w Gdańsku z roku 2003. Ustalenia planów przeznaczają ten teren pod zabudowę usługową, mieszkaniowo-usługową i zieleń urządzoną.

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU

Celem sporządzenia planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobu jego zagospodarowania i zabudowy umożliwiającego realizację polityki miasta w zakresie rozwoju usług związanych z działalnością hali widowiskowo-sportowej Ergo Arena. Ustalone zostaną parametry zabudowy i zasady zagospodarowania terenu, a także obsługa transportowa terenów inwestycyjnych w oparciu o układ transportowy Gdańska i Sopotu. Analiza wykazała, że rozwój zabudowy w rejonie hali widowiskowo-sportowej jest zgodny z polityką przestrzenną miasta polegającą na rozwoju miasta do wewnątrz.

Ponadto celem sporządzenia planu jest dostosowanie jego ustaleń do aktualnej sytuacji ekonomiczno-prawnej.

Zakłada się standardowy zakres prac planistycznych. Przewiduje się, że plan nie naruszy ustaleń obowiązującego „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska”. W granicach planu nie występują grunty leśne wymagające zmiany przeznaczenia na cele nieleśne.

Aktualny statusAktualny status - informacje
Aktualny status Prace projektowe
Dokumenty
Etap Nazwa dokumentu Data publikacji Czytaj
Przystąpienie (Zrealizowany) Granice przystąpienia XIII/262/19 z dnia 2019-08-29 Czytaj [jpg]
Przystąpienie (Zrealizowany) Uchwała o przystąpieniu XIII/262/19 z dnia 2019-08-29 Szczegóły
Przystąpienie (Zrealizowany) Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP 2019-09-11 Szczegóły
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie
Opinia MKUA
Wyłożenie
Rozpatrzenie uwag
Uchwalenie

Obowiązek informacyjny dotyczący osób składających wnioski oraz uwagi do sporządzanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Czytaj